AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

De internationale naturbeskyttelsesområder i Svendborg Kommune er vist på kortet. EF-fuglebeskyttelsesområde og habitatområder udgør tilsammen Natura 2000-områder.

Beskyttelse af Natura 2000-områder

 • Inden for Natura 2000-områderne må der ikke: 
  • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder. 
  • Planlægges nye større veje eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende. 
  • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering. 
  • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land. 
 • Den statslige planmyndighed kan i helt særlige tilfælde tillade fravigelse.
 • Planforslag og projekter (f.eks. byggeri, anlæg og aktiviteter), som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Dette gælder både for planer og projekter inden for og uden for de udpegede Natura 2000-områder.
 • Der kan ikke vedtages planer eller meddeles tilladelser, dispensationer og godkendelser efter plan- og miljølovgivningen til projekter, med mindre det kan afvises, at de vil skade Natura 2000-området væsentligt under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. I helt særlige tilfælde kan beskyttelsen fraviges.

Beskyttelse af bilag IV-arter

 • Der kan ikke vedtages planer eller meddeles tilladelser, dispensationer og godkendelser efter plan- og miljølovgivningen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter, eller hvis det ansøgte kan ødelægge bilag IV-plantearter i alle livsstadier. Dette gælder både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

For Ramsarområder

 • For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres så myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne. 

Naturfremmende aktiviteter

 • Uanset ovennævnte kan der planlægges for og tillades foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne i overensstemmelse med bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område.
Offentliggørelse af vurdering

Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et Natura 2000-område eller bilag IV-arters levesteder væsentligt, skal vurderingen af påvirkningen altid fremgå af afgørelsen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009.

Afsnittet er opdateret i forhold til statens Natura 2000-planer og kommunens handleplaner.

Kortgrundlaget er statslige udpegninger. Her i er habitatområdet i Storebælt udvidet. Retningslinjerne er videreført.