AFLYST
Kommuneplan 2009

Lavbundsarealer og vådområder

Lavbundsarealer er typisk tidligere enge, moser og søer, der er blevet afvandet og opdyrket. De udgør et vigtigt potentiale for udvikling af værdifulde naturområder, ved genskabelse af naturlige vandforhold.

Genopretning af lavbundsområder til vådområder kan også være med til at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Kommuneplanen skal udpege og indeholde retningslinjer for lavbundsarealer. Formålet er at reservere arealerne til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet som f.eks. vådområdeprojekter, der er en del af at realisere de statslige vandplaner.

De lavbundsarealer, der vil være særligt egnede til genopretning af vådområder til kvælstof- og fosforfjernelse, benævnes potentielle vådområder.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner, der blev offentliggjort den 22. december 2011 er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring forud herfor i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer, indtil der foreligger vedtagne statslige vandplaner. Etablering af vådområder forløber uafhængigt af de statslige vandplaner og processen i kommunerne fortsættes derfor.

Lovgivning

Udpegning og administration af potentielle vådområder skal ske i overensstemmelse med: "Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder" samt "Vejledning om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder".

Øvrige lavbundsarealer, der udpeges efter Planloven, er ikke omfattet af cirkulæret.

I følge vandløbslovens § 46a skal miljøministeren give tilladelse til ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg, der har til formål yderligere at sænke grundvandsstanden i lavbundsområder i landzone og sommerhusområder.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne er videreført.