AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav 

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Som led i realiseringen af regeringsaftalen om Grøn Vækst fra 2009 skal der ske en række indsatser i lavbundsarealer ved bl.a. genopretning af vådområder og ådale for at opnå et vandmiljø af god kvalitet. Tiltagene er fastlagt i vandplanerne.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner, der blev offentliggjort den 22. december 2011 er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring forud herfor i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer, indtil der foreligger vedtagne statslige vandplaner. Etablering af vådområder forløber uafhængigt af de statslige vandplaner og processen i kommunerne fortsættes derfor.

Nye vådområdeprojekter skal placeres inden for kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer.

For at sikre, at lavbundsarealerne på et tidspunkt kan genoprettes som vådområder, skal de friholdes for veje, bebyggelser og andre anlæg.

Der må derfor ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielle vådområder.

Staten ønsker endvidere at sikre og forbedre sammenhængende naturområder med øget biodiversitet ved genopretning og ekstensivering af lavbundsarealer.

For de lavbundsarealer, der ikke er udpegede som potentielle vådområder, anbefaler staten, at retningslinjerne sikrer, at anlæg og byggeri så vidt muligt undgås for at sikre, at der kan genskabes de oprindelige naturtyper på arealerne.

Ved genopretning af lavbundsarealer til natur og vådområder til næringsstoffjernelse skal væsentlige kulturhistoriske interesser sikres og integreres.

Etablering af vådområder som led i realisering af vandplanen

Kommunerne har som led i aftalen mellem KL og Miljøministeriet af 27. november 2009 ansvaret for at planlægge og gennemføre etablering af vådområder og genopretning af ådale.

Omfanget af den kommunale indsats for etablering af vådområder er beskrevet i statens vandplaner. Kommunerne fastsætter på baggrund heraf den nærmere indsats i vandoplandsplaner for henholdsvis kvælstoffjernende vådområder og vådområder for tilbageholdelse af fosfor (p-ådale). Det sker i samarbejde med øvrige kommuner inden for hvert opland.

I oplandet til Det sydfynske Øhav skal de fem Øhavskommuner etablere i alt op til 459 ha vådområder til kvælstoffjernelse og 8 ha ådale til fosforfjernelse. Ådalsindsatsen skal likke i Langeland Kommune.

Svendborg Kommune forundersøger/realiserer vådområder til kvælstoffjernelse ved: Langemarken (11 ha), Lundby (10 ha) og Hørup Å (60 ha). Status for de enkelte prohjekter opdateres løbende på hjemmesiden: Fynske Vådområder.

Gennemførte vådområdeprojekter

Indsatsen ligger i forlængelse af vandmiljøplan II og ”Miljømilliarden”, hvor der i Svendborg Kommune er genskabt vådområder ved:

  • Karlsmosen (heraf 7 ha i Svendborg Kommune)
  • Arealer ved Hundstrup Å (heraf 22 ha i Svendborg Kommune)
  • Sortemosen (145 ha)
  • Areal ved Valdemars Slot (19 ha)

Kort over gennemførte vådområdeprojekter.

Effekten af vådområder

Vådområder fjerner kvælstof og tilbageholder fosfor

Kystvandene og søerne i Svendborg Kommune opfylder ikke målsætningerne for vandkvaliteten, bl.a. som følge af for store næringsstoftilførsler fra landbrugsproduktionen og tidligere tiders spildevandsudledning (fosfor).

Genopretning af vådområder vil kunne medvirke til, at kvalitetsmålene for vandmiljøet kan opfyldes.

I vådområdernes iltfrie jord fjerner jordens bakterier kvælstof fra tilledt drænvand eller vandløbsvand, ved at omdanne det opløste næringsstof nitrat til frit kvælstof, der i forvejen udgør størstedelen af atmosfæren.

Vådområder kan tilbageholde fosfor ved at de partikler, som fosfor er bundet til, bliver tilbage i vådområdet i forbindelse med oversvømmelse.

Vådområdernes naturindhold

Ved genopretning af vådområder genskabes naturtyper som moser, sumpskove, rørskove, lavvandede søer, naturlige vandløb og våde bredarealer.

Genskabte vådområder vil således være med til at skabe nye levesteder for dyr og planter, økologiske forbindelser og nye rekreative muligheder.

Områder, der gennemstrømmes af næringsrigt vand nær overfladen, er højproduktive og kan blive domineret af almindelige og hurtigt voksende arter. For artsrige værdifulde naturområder og områder med stort potentiale for at udvikle sig til værdifuld natur kan konsekvensen af at tillede næringsrigt vand derfor være negativ for naturværdierne.

Inden for Natura 2000-områderne kan vådområdeprojekter kun gennemføres, hvis projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer genoprettelse af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.

Lavbundsarealer og klimaændringer

En anden grund til at have øje for lavbundsarealerne er, at de i særlig grad kan blive udsat for oversvømmelser i fremtiden som følge af de forventede klimaændringer. Læs mere herom i afsnit om klima. Bebyggelser og andre anlæg vil her ikke være fremtidssikrede.

Lavbundsarealerne kan også blive væsentlige elementer i bestræbelserne på at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer. Lavbundsarealerne vil kunne fungere som reservoir for overfladevand i tilfælde af kraftige nedbørshændelser, som forventes at blive hyppigere fremover. Herved vil risikoen for oversvømmelse andre steder blive mindre.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne er videreført.