AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder (potentielle vådområder) er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a og cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder.

Lavbundsarealer og potentielle vådområder er vist på kortet.

Udpegede potentielle vådområder

  • De udpegede potentielle vådområder udgør grundlaget for iværksættelse af projekter for genskabelse af vådområder i overensstemmelse med Aftalen om Grøn Vækst og de statslige vandplaner og kommunale vandhandleplaner i medfør af Miljømålsloven.
  • Ved konkrete projekter skal der foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i områderne.
  • Inden for internationale naturbeskyttelsesområder kan projekter kun gennemføres, såfremt projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer genoprettelse af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.
  • Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke meddeles tilladelse efter Planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Udpegede lavbundsarealer

  • Lavbundsarealer, der ikke er udpeget som potentielle vådområder, og som ligger inden for kommuneplanens naturnetværk, skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.
  • Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres på lavbundsarealer, skal udformes, så muligheden for naturgenopretning med genskabelse af det naturlige vandstandsniveau på lavbundsarealet i øvrigt ikke går tabt.
  • Der kan ikke foretages hævning af terrænet inden for sø-, å- og strandbeskyttelseslinjerne.
  • Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af den gældende kommuneplan, kan dog realiseres.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne er videreført.