AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet vil prioritere etablering af vådområder højt som virkemiddel til at sikre den målsatte vandkvalitet i søer og havet. Ved placering af vådområder tages hensyn til øvrige naturværdier og til kulturhistoriske værdier.

Udpegningen af potentielle vådområder er opdateret ved at undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres inden for statens rammer herfor, tages ud af udpegningen. Enkelte nye områder med mulighed for genopretning som vådområder er medtaget.

Der udpeges også lavbundsarealer til naturudvikling og i relation til fremtidens forventede klimaændringer. Der vil også kunne etableres kvælstoffjernende vådområder i disse lavbundsarealer, hvor det ikke vil stride mod naturinteresserne.

Rekreative interesser tilgodeses

Hvor lodsejerne er interesserede, vil Svendborg Kommune arbejde for, at de genoprettede vådområder/naturområder kan blive formidlet til borgere og turister gennem etablering af stier, udsigtssteder mv. og information.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne er videreført.