AFLYST
Kommuneplan 2009

Natur

Værdifulde naturområder og tilgængelighed hertil er en vigtig forudsætning for befolkningens friluftsliv, rekreative oplevelser og sundhed. Naturområderne har betydning for bosætning og turisme og støtter op om Svendborg som Cittaslow-kommune.

Gennem en lang årrække er naturen i Danmark blevet fattigere både i udstrækning og mangfoldighed. 

I de seneste år er udviklingen i nogle sammenhænge vendt. Der er blevet flere vandhuller, levende hegn, krat og småskove. Men de mere sårbare dele af naturen er dog fortsat i fare.

Svendborg Kommune rummer værdifulde naturområder af international betydning (Natura 2000-områder). Der er særlige forpligtigelser til at sikre og styrke disse naturværdier. Men det er også nødvendigt at beskytte og udvikle kommunens øvrige naturområder for at sikre den biologiske mangfoldighed.

Kommuneplanen skal varetage naturbeskyttelsesinteresserne og sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og landskabet. Og kommuneplanen skal være grundlaget for de kommende års naturforvaltning. 

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen beskriver Svendborg Kommunes mål for naturudviklingen samt kommunens strategi for naturforvaltningsarbejdet og prioritering af den aktive indsats. 

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for, hvordan Svendborg Kommune vil beskytte de eksisterende beskyttede naturtyper (ferske enge, moser, strandenge og overdrev) gennem administration af lovgivningen. For naturområder af international betydning (Natura 2000-områder) er der særlige regler.

For at sikre naturværdierne er det nødvendigt at binde de eksisterende naturarealer sammen i et naturnetværk. Kommuneplanen udpeger derfor arealer, der vil egne sig som nye naturområder og som nye økologiske forbindelser (spredningskorridorer). Der er retningslinjer, som sikrer, at disse arealer, herunder lavbundsarealer på sigt kan udvikle sig til nye naturområder. Nogle lavbundsarealer kan bringes til at fjerne betydelige kvælstofmængder og derved være med til at forbedre vandmiljøet. Disse områder betegnes potentielle vådområder og udpeges særskilt.

Ikke alle naturområder rummer lige store værdier eller potentialer for naturudvikling. Kommuneplanen indeholder en naturkvalitetsplan, som beskriver målet for kvaliteten af de enkelte naturområder på land. Naturkvalitetsplanen er et vigtigt redskab i forbindelse med kommunens administration af lovgivningen og for prioritering af kommunens aktive indsats (naturforvaltningen) med naturpleje og naturgenopretning. Indsatsen for at sikre vandmiljøet varetages gennem statens vandplaner og kommunens vandhandleplan.

Kommuneplanen beskriver også Svendborg Kommunes strategi for at udvikle befolkningens rekreative muligheder i naturen og det åbne land i øvrigt.

Arealudpegninger og retningslinjer, der varetager naturbeskyttelsesinteresserne, er delt op i syv afsnit:

 • Beskyttede naturtyper og diger - med de eksisterende beskyttede naturtyper, diger og fredede arealer samt hensyn til ammoniak følsomme skove
 • International naturbeskyttelse - med internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder og Ramsar områder) og bilag IV-arter
 • Naturnetværk 
 • Naturkvalitetsplan
 • Naturforvaltning - med Svendborg Kommunes naturforvaltningsindsats for landområder og vandområder
 • Rekreative interesser
 • Lavbunds- og vådområder

Kommuneplanen skal spille sammen med statens planlægning for natur og vandmiljø

Danmarks vand og natur skal forbedres. Det er et led i EU’s indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Naturstyrelsen har derfor udarbejdet statslige vand- og Natura 2000-planer. De statslige Natura 2000-planer trådte i kraft den 8. december 2011.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner, der blev offentliggjort den 22. december 2011 er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring forud herfor i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

Vandplanerne skal sikre en god økologisk tilstand for vandløb, søer og kystnære havområder og god tilstand for grundvand. Vandplanerne gælder for hele kommunen. Natura 2000-planerne skal bevare og genoprette de internationale naturområder og gælder kun for disse Natura 2000-områder.

De statslige planer indeholder målsætninger for vandområderne og Natura 2000-områderne. Planerne indeholder også indsatsprogram og prioriteringer samt retningslinjer, der er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

På baggrund af de statslige planer skal kommunerne udarbejde en handleplan for vandområderne i hele kommunen og en handleplan for hvert Natura 2000-område.

Kommuneplanen må ikke stride mod de statslige vand- og Natura 2000-planer eller de kommunale handleplaner.

Kommuneplanen kan gennem retningslinjer for arealanvendelsen indirekte bidrage til at sikre rent vandmiljø og forbedret natur. Men særlige krav om forbedringer af vandmiljøet og Natura 2000-områderne sker via handleplanerne.

Kommuneplanen medtager ingen målsætning for vandkvaliteten i vandområderne, men tilstanden i vandløb og søer varetages i kommuneplanen som en del af den generelle naturbeskyttelse, jf. naturbeskyttelsesloven.

Retningslinjer for den rekreative anvendelse af vandløb, søer og kystvande er medtaget i afsnit om sejlads under kultur og fritid.

Statens vandplaner og kommunens vandhandleplan

Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have ”god økologisk tilstand” i år 2015. Og tilstanden må ikke forringes i forhold til i dag.

Derfor skal Danmark og de øvrige EU-lande gennemføre en målrettet planlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Vandrammedirektivets bestemmelser er overført til dansk lovgivning med miljømålsloven. Arbejdet med vandplanerne er opdelt i tre planperioder på hver seks år. Første planperiode går til og med 2015.

På den baggrund udsendte staten i december 2011 statslige vandplaner. Svendborg Kommune er omfattet af to vandplaner: 1.13 Odense Fjord og 1.15 Sydfynske Øhav. Planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner, der blev offentliggjort den 22. december 2011 er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring forud herfor i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

Vandplanerne indeholder en beskrivelse af vandområdernes nuværende miljøtilstand og fastsætter miljømål for søer, vandløb og kystvande samt grundvand. Endvidere indeholder vandplanerne et indsatsprogram med krav til de indsatser, der skal gennemføres, for at målene kan opfyldes inden 2015, samt 54 retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager. Retningslinjerne, der er enslydende i alle vandplaner, er dels af generel karakter dels mere specifikke for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande, blanding- og aktivitetzoner, miljøfarlige forurendende stoffer samt i for koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer.

Indsatsprogrammet er opdelt i generelle virkemidler og målrettede virkemidler. De generelle virkemidler som f.eks. randzoner og efterafgrøder gennemføres ved generel statslig regulering. De målrettede virkemidler gælder kun bestemte arealer, der er udpeget i vandplanerne. Det gælder f.eks. vandløbsstrækninger, hvor vedligeholdelsen skal ændres eller konkrete spærringer, der skal fjernes.

Kommunalbestyrelsen skal senest et år efter vandplanernes offentliggørelse udsende en vedtaget vandhandleplan. Vandhandleplanen skal beskrive, hvordan den målrettede del af vandplanernes indsatsprogram tilrettelægges og prioriteres i kommunen, så den fastlagte indsats kan gennemføres inden udgangen af 2015. Kommunernes råderum i handleplanerne er begrænset, da indsats og virkemidler for en stor del er fastlagt af staten.

I Svendborg Kommune omfatter vandhandleplanen indsatsprogrammer fra de to vandplaner, der geografisk berører kommunen. Den samlede indsats i Svendborg Kommune omfatter:

 • Ændret vandløbsvedligeholdelse - 33 strækninger og 29,0 km
 • Fjernelse af faunaspærringer - 33 steder
 • Genåbning af rørlagte vandløb - 14 strækninger og 4,4 km
 • Sørestaurering - 1 sø
 • Forbedret spildevandsrensning, spred bebyggelse - 177 ejendomme
 • Forbedret spildevandsrensning, regnbetingede udløb - 29 bassiner

Svendborg Kommunes vandhandleplan er ugyldig, fordi Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt de statslige vandplaner.

Kommunerne skal sikre, at de kommunale vandhandleplaner gennemføres.

Målsætningen om ”god økologisk tilstand” betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. De skal have både god økologisk og kemisk tilstand. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk kvalitet.

Statens Natura 2000-planer og kommunens Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-områder er en samlet betegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Der er udpeget Natura 2000-områder i hele EU, og de indeholder særlig værdifuld natur set i europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpegede for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Danmark har udpeget 246 Natura 2000-områder, der samlet set omfatter 8,4 % af landets areal. Seks Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune: Centrale Storebælt og Vresen (N116), Søer ved Tårup og Klintholm (N118), Skove og søer syd for Brahetrolleborg (N120), Sydfynske Øhav (N127), Rødme Svinehaver (N241) og Thurø Rev (N242). Natura 2000-områderne dækker 4,5 % af landarealet plus store dele af Det Sydfynske Øhav samt havområder omkring Vresen/Storebælt og Thurø Rev. Områderne fremgår af kort i afsnit om international naturbeskyttelse.

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder. De statslige planer, fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, der er vurderet nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som direktiverne omhandler. Skovnaturtyperne på de skovbevoksede fredskovspligtige arealer og skovarter varetages særskilt i Natura 2000-skovplaner og skovhandleplaner. Der er ingen frist for opfyldelse af målene for Natura 2000-områderne. Dog må forholdene ikke forringes. De statslige Natura 2000-planer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Staten skal revidere Natura 2000-planerne hvert 6. år og Natura 2000-skovplanerne hver 12. år.

På baggrund af de statslige planer skal kommunerne – senest et år efter vedtagelsen - udarbejde en handleplan for hvert Natura 2000-område. Den kommunale handleplan skal omfatte de landarealer, der ikke er skovbevoksede fredsskovspligtige arealer og tilknyttede arter og fastlægges, hvad der konkret skal ske inden for kommunens geografiske område, for at nå målene i statens Natura 2000-planer. Kommunens råderum i handleplanerne er begrænset, da indsats og virkemidler for en stor del er fastlagt af staten. Naturstyrelsen skal udarbejde Natura 2000-skovhandleplaner for de skovbevoksede fredsskovpligtige arealer og kan udarbejde forvaltningsplaner for egne arealer i stedet for at indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Kommunerne og Naturstyrelsen har samarbejdet om at udarbejde handleplanerne og har udarbejdet én samlet handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanerne er offentliggjort den 7. december 2012. De fire Natura 2000-handleplaner, hvor Svendborg Kommune er handleplanmyndighed, kan ses på kommunens hjemmeside.

Frem til og med 2015 skal følgende indsatser gennemføres i Svendborg Kommune (skovbevoksede fredsskovpligtige arealer indgår ikke, da de hører under Naturstyrelsens ansvar):

 • optimere pleje og drift på op til 115 ha af de udpegede naturtyper
 • forbedre hydrologi på op til 70 ha våde naturtyper
 • optimere drift af skovnaturtyper på op til 4 ha
 • udvide arealer med udpegede naturtyper med 9-14 ha
 • etablere 6-10 vandhuller/overvintringssteder af hensyn til klokkefrø
 • sikre to nye fuglelokaliteter (splitterne, rørvagtel)

Kort over indsatserne kan ses i afsnit om naturforvaltning.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i forhold til statens vand- og Natura 2000-planlægning samt de kommunale handleplaner.

Under de enkelte afsnit er endvidere medtaget ændringer som følge af ny lovgivning, ny viden eller i konsekvens af ændringer i andre temaer. Afsnittet om rekreative interesser er behandlet særskilt i forbindelse med revision af temaet om turisme.