AFLYST
Kommuneplan 2009

Naturforvaltning

Kommunernes opgaver inden for naturforvaltning omfatter naturpleje, naturgenopretning, naturovervågning, tilsyn med fredede arealer, fortidsminder og beskyttede naturområder, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen og formidling.

De beskyttede naturområder (moser, ferske enge, strandenge, overdrev og søer) udgør 4,3 % af arealet i Svendborg Kommune. Dette er lavt sammenlignet med resten af Fyn (6,2 %) og landet som helhed (9,3 %). Mange naturområder er små, og de ligger spredt. Svendborg Kommune rummer dog stadig meget værdifulde naturområder - især på strandengene i Øhavet, men også i moser og overdrev.

Der er seks Natura 2000-områder, som ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune. I disse områder har kommunen et særligt ansvar for at sikre og forbedre naturen. Svendborg Kommune har i samarbejde med relevante nabokommuner og Naturstyrelsen vedtaget handleplaner for de fire Natura 2000-områder, hvor Svendborg Kommune har et ansvar: Søer ved Tårup og Klintholm, Søer og skove ved Braghetrolleborg, Sydfynske Øhav og Rødme Svinehaver. Handleplanerne, der blev offentliggjort den 7. december 2012, beskriver konkretet tiltag, som skal gennemføres inden for de enkelte Natura 2000-område inden udgangen af 2015. Læs mere om statens Natura 2000-planer og de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Svendborg Kommune ønsker også at bevare og udvikle naturen uden for Natura 2000-områderne, og at naturen skal bruges aktivt, der hvor det kan ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til naturens sårbarhed og i forhold til de lokale beboere. Naturområderne udgør et væsentligt grundlag for befolkningens rekreative muligheder, bosætning og turisme. De rekreative interesser i naturen og det åbne land i øvrigt beskrives i et særskilt afsnit.

Svendborg Kommune har herudover værdifulde søer, vandløb og kystnære havområder. Indsatsen for at sikre god tilstand i søer, vandløb og havet varetages i statens vandplaner og den kommunale vandhandleplan.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

Hertil kommer skovene (14 % af arealet), der primært forvaltes af Staten.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i forhold til statens vand- og Natura 2000-planer samt kommunens handleplaner. Retningslinjer for vandmiljøindsatser er i konsekvens heraf taget ud.

I strategien tænkes naturudvikling mere sammen med friluftsliv, sundhed og vækst samt aktivt medborgerskab. Data er opdateret. Der er ingen udpegninger.