AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er et mål inden 2020 at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal beskyttes ved at sikre økosystemer, så levesteder for hjemmehørende arter af planter og dyr bevares, forbedres og genskabes.

Tilbagegang i naturkvalitet

Siden 1992 har Danmarks enge, overdrev, søer, heder og moser været beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Det indebærer, at det er forbudt at ændre deres tilstand ved f.eks at pløje eller tilplante en eng eller overdrev. Loven sikrer imidlertid ikke imod, at områderne af sig selv ændrer sig, sådan som det sker, når græsning eller høslæt ophører, og området gror til i buske og krat.

Der sker derfor stadig en forringelse i naturkvaliteten. En række plante- og dyrearter er gået mærkbart eller drastisk tilbage gennem de sidste årtier. Det er især planter og insekter knyttet til næringsfattige naturområder, fugle knyttet til ferske enge og strandenge og en række paddearter knyttet til strandenge og vandhuller.

Indsats nødvendig

For at sikre naturen og den biologiske mangfoldighed er det nødvendigt både at bevare og styrke de tilbageværende naturområder, at skabe større og nye naturområder og at binde de eksisterende naturområder sammen ved hjælp af økologiske forbindelser/ spredningskorridorer og her i gennem skabe et naturnetværk. 

Naturpleje af helt afgørende for mange arters overlevelse.

Enge og overdrev kræver pleje

Lysåbne naturtyper som overdrev, enge og nogle moser har gennem århundreder været afhængige af græssende husdyr og høslæt. I dag er antallet af græssende dyr lille, og de gamle driftsformer er ophørt mange steder. Det medfører, at områderne gror til i træer, buske og højtvoksende urter. Tilgroning betyder, at de lavtvoksende, lyskrævende planter og det tilknyttede dyreliv forsvinder.  Plante- og dyrelivet i de lysåbne naturtyper udgør en meget stor del af den danske mangfoldighed af arter. Naturpleje i disse naturområder er således helt afgørende for mange arters overlevelse. 

Hidtidig og igangværende naturforvaltningsindsats i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes Natura 2000-handleplaner 

Svendborg Kommune har handleplanansvar i fire Natura 2000-områder: Søer ved Tårup og Klintholm, Skove og søer syd for Brahetrolleborg, Sydfynske Øhav og Rødme Svinehaver. Svendborg Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen og nabokommuner udarbejdet en Natura 2000-handleplan for hver af disse områder. Kommunerne har ansvaret for kystnære områder og landarealer, der ikke er skovbevoksede fredsskovplige områder. Naturstyrelsen har ansvaret for skovbevoksede fredsskovpligtige arealer og egne arealer. Handleplanerne blev offentliggjort den 7. december 2012 og kan ses på kommunens hjemmeside.

Indsatserne i Natura 2000-handleplanerne fastlægges med udgangspunkt i statens retningslinjer og forslag til anvendelse af virkemidler. Natura 2000-planlægningen er nærmere beskrevet under Natur.

Frem til og med 2015 skal følgende indsatser gennemføres i Svendborg Kommune (skovbevoksede fredsskovpligtige arealer indgår ikke, da de hører under Naturstyrelsens ansvar):

 • optimere pleje og drift på op til 115 ha af de udpegede naturtyper
 • forbedre hydrologi på op til 70 ha våde naturtyper
 • optimere drift af skovnaturtyper på op til 4 ha 
 • udvide arealerne med udpegede naturtyper med 9-14 ha
 • etableres 6-10 vandhuller/overvintringssteder af hensyn til klokkefrø
 • sikre to nye fuglelokaliteter (splitterne, rørvagtel)

Med aftalen om Grøn Vækst følger, at plejen og drift af naturtyperne i stort omfang forventes udmøntet ved, at lodsejerne søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunen skal sikre, at de øvrige indsatser gennemføres ved at søge at opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om den ændrede drift og anvendelse.

Naturpleje på kommunens egne arealer

Kommunerne har ifølge naturbeskyttelsesloven pligt til at pleje egne beskyttede naturarealer (§3) samt egne sten- og jorddiger og fortidsminder. Svendborg Kommune ejer ca. 70 ha beskyttede naturarealer.

Svendborg Kommune udfører naturpleje ved afgræsning på de større områder: Skansen ved Vindebyøre, på Ørkild Voldsted, Bregninge Kirkebakke og på Lille Eng. Kommunen arbejder på at finde dyr til afgræsning af Galgebakken og Stenbukken, der indtil videre bliver plejet ved at vegetationen slås af. På de mindre arealer bliver vegetationen slået af.

Kommunen plejer fortidsminder ved slåning af vegetationen.

Naturpleje på privatejede arealer samt formidling

Kommunerne overtog ansvaret for naturforvaltningen fra amterne ved kommunalreformen pr. 1. januar 2007 og fik derved også ansvaret for naturindholdet på private arealer. Svendborg Kommune har siden gennemført en række natur- og vandløbsprojekter på private arealer:

 • rydning og afgræsning af overdrev i Rødme Svinehaver/Egebjerg Bakker
 • rydning og afgræsning af overdrev på Casanovabakkerne/Tåsinge samt offentlig adgang og formidling
 • afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav 
 • afgræsning i Syltemade Ådal og ved Stokkebækken
 • etableret fugletårn i Sortemosen og ved Monnet
 • deltaget i projekt for bevarelse af Sløruglen på Fyn
 • forbedring af vandhuller til klokkefrø ved Klintholm og Bøsøre
 • undersøgt udbredelsen af bilag IV arter (hasselmus, markfirben, padder og flagermus) i dele af kommunen 
 • undersøgt udbredelsen af truede insektarter i hele kommunen
 • etablering af faunapassage i Tange Å og Elsehoved Landkanal
 • vandløbsrestaurering i Hammesbro Bæk, Østerrenden og Skelbækken
 • forundersøgelse til genopretning af Skovholm og Ravnebjerg moser
 • etablering af vandhuller til grønbroget tudse og strandtudse på Skarø samt til klokkefrø på Hjortø
 • oprensning af gadekær på Skarø og Drejø Mose for grønbroget tudse
 • forbedring af levesteder for markfirben samt udsat ny bestand på Casanovabakkerne
 • fredning ved Lundeborg samt plejeplan
 • pleje af eng ved Egense med en af Fyns største bestande af Maj-gøgeurt

Her ud over har Svendborg Kommune arbejdet med at formidle naturen:

 • informationstavler og foldere om Syltemade Ådal, Monnet, Sortemosen
 • nye skilte ved fire fortidsminder (Præstens Skov, Ingers høj, Brudagerdyssen og Capeshøj)
 • forbedrede adgangsforhold og formidling på Dongs Højbjerg
 • guidede ture med et bredt fagligt indhold
 • turguide med 12 turer "Ud i det blå" som opfølgning på tildeling af prisen som Året Friluftskommune 2012
 • i forbindelse med kommunens fem Blå Flag Strande
Kofærgen "Yrsa"

Svendborg Kommune sikrer og forbedrer Øhavets værdifulde strandenge i et samarbejde med Naturstyrelsen og de øvrige kommuner omkring Øhavet. Som et led heri driver kommunerne kofærgen "Yrsa", der hvert år fragter kreaturer og får til de små øer og holme i Øhavet for at græsse på strandengene og overdrevene. Husdyrene sørger for, at naturarealet ikke gror til i høje græsser og urter. Dermed sikrer husdyrene egnede levesteder for strandengens vilde planter og dyr.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i forhold til statens vand- og Natura 2000-planer samt kommunens handleplaner. Retningslinjer for vandmiljøindsatser er i konsekvens heraf taget ud.

I strategien tænkes naturudvikling mere sammen med friluftsliv, sundhed og vækst samt aktivt medborgerskab. Data er opdateret. Der er ingen udpegninger.