AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Prioritering af den aktive naturforvaltningsindsats

  • En indsats med henblik på at sikre/genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder skal have højeste prioritet. Natura 2000-handleplanerne skal danne grundlag for indsatsen i disse områder.
  • Kommunens aktive naturforvaltningsindsats vil herudover især blive rettet mod det øvrige udpegede naturnetværk og bynær natur. 
  • Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturen og realisere naturkvalitetsmålene, der fremgår af kortet med naturkvalitetsmål.
  • Dyrkede arealer udpeget som mulige naturområder skal gradvist udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs, at der skabes naturlig hydrologi, eller der skal skabes naturområder, der ligger som trædesten i landskabet, og som kan sikre den nødvendige spredning af de vilde dyr og planter.
  • Indsatsen skal om muligt integrere udbygning af friluftslivet, sundhedsfremmende tiltag og vækstmuligheder.
  • Udbygning af adgangen til naturen skal ske i sammenhæng med en indsats for at sikre naturværdierne.
  • Naturforvaltningen kan omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg på privatejede arealer.
  • De steder, hvor spærringer i form af veje, jernbaner eller lignende bryder væsentlige natursammenhænge, skal der på sigt skabes forbedret faunapassage. 

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i forhold til statens vand- og Natura 2000-planer samt kommunens handleplaner. Retningslinjer for vandmiljøindsatser er i konsekvens heraf taget ud.

I strategien tænkes naturudvikling mere sammen med friluftsliv, sundhed og vækst samt aktivt medborgerskab. Data er opdateret. Der er ingen udpegninger.