AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er statens mål at integrere naturbeskyttelsen i andre planer og aktiviteter på baggrund af klare naturmål.

Kommunernes naturkvalitetsplanlægning skal danne grundlag for en prioritering af den konkrete naturforvaltningsindsats ved fastlæggelse af mål for den generelle naturbeskyttelse. Den skal spille tæt sammen med Natura 2000-planer og vandplaner efter miljømålsloven.

Naturkvalitetsplan - en metode til prioritering

Naturkvalitetsplanlægning er en metode, der er udviklet til at målrette og prioritere naturforvaltningen på baggrund af områdernes naturkvalitet og -potentialer. 

En naturkvalitetsplan indeholder en vurdering af den aktuelle naturværdi (værdisætning), en målsætning for de enkelte naturområders naturkvalitet samt principper for, hvordan kommunen forvalter naturbeskyttelsen. 

Kommuneplan 2009 har videreført naturkvalitetsplanen fra Regionplan 2005.

Naturkvalitetsplanen omfatter moser, ferske enge, strandenge og overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturområderne er delt ind i fire målsætningskategorier: A, B, C, D, hvor A rummer de højest målsatte områder. Områdernes naturkvalitet er vurderet ud fra flere kriterier. Ud over det aktuelle naturindhold indgår områdets størrelse, struktur, kontinuitet, alder og historiske optegnelser samt en vurdering af potentialet for genopretning i og omkring de pågældende naturområder samt vurdering af områdets aktuelle og potentielle betydning for andre naturområder. 

Kvalitetsmål for søer, vandløb og kystvande fremgår af de statslige vandplaner.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven.