AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses. 
  • sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer.
  • sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og arter.
  • ammoniak følsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
  • der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser.
  • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
  • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
  • formidling af naturen skal styrkes.

Målene er enslydende for følgende fem naturafsnit: Beskyttede naturtyper og diger, International naturbeskyttelse, Naturnetværk, Naturkvalitetsplan samt Naturforvaltning.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven.