AFLYST
Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplan

Ikke alle naturområder rummer lige store værdier eller potentialer for naturudvikling. 

Kommuneplanen indeholder en naturkvalitetsplan, som beskriver målet for de enkelte naturområders naturkvalitet. Planen omfatter alle naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med undtagelse af vandløb og søer. 

Kvalitetsmål for søer, vandløb og kystvande er fastlagt i de statslige vandplaner.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

Naturkvalitetsplanen er et vigtigt redskab for administration af lovgivningen og for prioritering af kommunens aktive indsats med naturpleje og naturgenopretning.

For Natura 2000-områderne skal statens Natura 2000-planer og de kommunale Natura 2000-handleplaner endvidere efterleves. De statslige Natura 2000-planer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside og de kommunale handleplaner kan ses på kommunens hjemmeside.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven.