AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder fremgår af kortet, og målsætningskategorierne er defineret under strategi og indsats.

Sikring af naturkvalitetsmål

  • Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der ikke efter plan-, miljølovgivningen eller anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem fysisk ændring eller forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.
  • For Natura 2000-områder skal statens Natura 2000-planer og kommunens Natura 2000-handleplaner endvidere efterleves.
  • Når statens vandplaner og de kommunale vandhandleplaner efter miljømåls loven træder i kraft skal bestemmelserne her i endvidere efterleves.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven.