AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

 

Målsætning for naturarealer

Målsætningskategorierne A-D fremgår af nedenstående, som også viser hvilke parametre, der lægges vægt på ved bedømmelse af, om målsætningerne er opfyldt eller ej. 

De enkelte naturområders målsætning fremgår af kortet under retningslinjer. Det er primært de større naturområder, der er højt målsat, mens et stort antal mindre lokaliteter er lavere målsat. Strandengene er generelt højt målsat. De naturområder, der er registreret som omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 efter udarbejdelsen af Regionplan 2005-, er ikke målsat. 

I naturkvalitetsplanen er ca. 34 % af naturarealerne i kommunen målsat til områder af international eller national betydning (A), ca. 30 % er områder af national eller regional betydning (B), ca. 12 % er områder af regional betydning(C), mens ca. 24 % er områder af regional eller lokal betydning (D).

Målsætningskategorier for moser, ferske enge, strandenge og overdrev i Svendborg Kommune

A-målsætning: Områder af international el. national betydning

Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for betydende bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter herunder for meget sjældne arter internationalt, nationalt eller regionalt set.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for de naturlige fysiske og kemiske processer og de derved skabte tilstande* med mindre, det vil skade de prioriterede naturværdier**. Kontinuitet i områdets tilstand enten som naturlig succession eller ekstensiv drift*** betinget af konkrete vurderinger af aktuelle og potentielle værdier.

Indsats: Områderne har højeste prioritet inden for genopretning, udbygning og pleje herunder også forureningsbegrænsende tiltag og genskabelse af naturlig hydrologi til sikring af, at målsætningerne er opfyldt.

B-målsætning: Områder af national eller regional betydning.

Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter i Danmark og på Fyn og øer.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for de naturlige fysiske og kemiske processer og de derved skabte tilstande* med mindre, det vil skade de prioriterede naturværdier**. Kontinuitet i områdets tilstand enten som naturlig succession eller ekstensiv drift*** betinget af konkrete vurderinger af aktuelle og potentielle værdier.

Indsats: Områderne har meget høj prioritet inden for genopretning, udbygning og pleje herunder forureningsbegrænsende tiltag og genskabelse af naturlig hydrologi til sikring af, at målsætningerne er opfyldt.

C-målsætning: Områder af regional betydning.

Områderne skal være egnede som levested og spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelige dyre- og plantearter.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for naturlige fysiske og kemiske processer på i hvert fald centrale dele af lokaliteten. Opretholdelse af ekstensiv drift på lysåbne lokaliteter uden brug af gødning og sprøjtning.

Indsats: Pleje, genopretning og udbygning søges gennemført, men normalt kun inden for rammerne af generelle tilskudsordninger hertil, eller såfremt det sker som led i større genopretningsprojekter inden for Natura 2000-netværket.

D-målsætning: Områder af regional eller lokal betydning.

Områderne skal være egnede som spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dyre- og plantearter.

Miljøer/drift/påvirkning: Pleje/genopretning er normalt ikke prioriteret.

Indsats: Opretholdelse af ekstensiv drift på lysåbne lokaliteter uden brug af gødning og sprøjtning.

* Ved naturlige fysiske og kemiske processer menes bl.a. skabelse af en naturlig hydrologi og minimering af forureningspåvirkning fra gødningsstoffer og miljøfremmede stoffer.

** Visse steder forekommer truede naturtyper på gamle inddæmmede arealer, hvor genskabelse af helt naturlig hydrologi ikke er mulig.

*** Ved naturlig succession menes, at de biologiske processer foregår upåvirket. Ved ekstensiv drift forstås græsning/høslæt/stævning mv. uden brug af gødning/pesticider.

Ny naturkvalitetsplan ved næste revision af kommuneplanen

Svendborg Kommune vil i planperioden tilvejebringe de nødvendige data for en revision af naturkvalitetsplanen i næste kommuneplan. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Naturkvalitetsplanen er videreført. Revision af naturkvalitetsplanen er udskudt til næste revision af kommuneplanen, hvor Svendborg Kommune forventer at have nye data.

Data er opdateret og teksten er justeret i forhold til vand- og Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven.