AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er Statens mål, at naturen og den biologiske mangfoldighed beskyttes ved at bevare og sikre økosystemer, at der skabes mere plads og større sammenhæng mellem naturområder af international, regional og lokal betydning, og at de økologiske forbindelser mellem naturområderne bliver udbygget og suppleret ud fra økologiske kvalitetsmål.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen og etablering af økologiske forbindelser, herunder for mulige nye (potentielle) naturområder og mulige nye økologiske forbindelser. Områderne skal sammen med eksisterende naturområer udgøre et naturnetværk.

Det skal sikres, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyr.

Større sammenhængende naturområder øger naturens variation og robusthed

Større sammenhængende naturområder rummer, alt andet lige, flere arter og større bestande af planter og dyr end flere mindre naturområder med samme areal. De giver bedre muligheder for etablering og spredning af store græssende dyrearter som f.eks. hjorte, og muligheder for at store pladskrævende arter som ørne og storke etablerer sig. Der gives også bedre plads til naturens frie dynamik som f.eks. vandløb, der slynger sig frit, og at økologiske processer kan fungere ureguleret og dermed give plads til en stor variation af levesteder og arter og udviklingsstadier i naturtyperne.

De mindre områder påvirkes i større grad negativt fra naboarealerne, og små isolerede bestande er sårbare over for udslettelse og genetisk svækkelse.

Større sammenhængende naturområder øger således naturens variation og robusthed, hvilket også er vigtigt i en tid med store påvirkninger og forandringer, herunder klimatiske.

Og etablering af større sammenhængende naturområder vil samtidig ofte være til fordel for de landskabelige og kulturhistoriske interesser, ligesom de vil give gode rammer og naturoplevelser af høj kvalitet for friluftslivet og turisme.

Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

Staten opfordrer kommunerne til at udpege mulige nye (potentielle) naturområder og mulige nye økologiske forbindelser. Det anbefales at tage udgangspunkt i områder, hvor der i forvejen findes natur af høj kvalitet med sjældne arter.

De mulige nye naturområder skal have et betydeligt potentiale for at udvikle sig til værdifuld natur. Det tidligere Miljøcenter Odense under den tidligere By- og Landskabsstyrelse - nu Naturstyrelsen - har fået udarbejdet en analyse af arealernes potentiale for etablering af ny værdifuld natur. Kortlægningen er baseret på eksisterende værdifuld natur samt forskellige jordbundsforhold som forekomst af sandjord, terrænhældning og grundvandsforhold, der alle forudsættes at have betydning for udvikling af forskellige naturtyper.

Permanente naturaftaler/vådområder

I Svendborg Kommune er der gennemført fire vådområdeprojekter som led i realisering af Vandmiljøplan II (Sortemosen, arealer langs Hunstrup Å, Karlsmosen og ved Valdemars Slot), og der er indgået andre permanente aftaler om vådområde, naturudvikling eller paddevandhuller på fire private arealer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Naturnetværket blev udbygget i Kommuneplan 2009.

Et mindre areal er dog taget ud af udpegningen i konsekvens af planlægningen for fælles biogasanlæg. Retningslinjerne er videreført.