AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses. 
  • sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer.
  • sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og arter.
  • ammoniak følsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
  • der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser.
  • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
  • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
  • formidling af naturen skal styrkes.

Målene er enslydende for følgende fem naturafsnit: Beskyttede naturtyper og diger, International naturbeskyttelse, Naturnetværk, Naturkvalitetsplan samt Naturforvaltning.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Naturnetværket blev udbygget i Kommuneplan 2009.

Et mindre areal er dog taget ud af udpegningen i konsekvens af planlægningen for fælles biogasanlæg. Retningslinjerne er videreført.