AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Naturnetværket fremgår af kortet.

Beskyttelse af naturnetværk (særlig biologisk interesseområde)

  • Inden for det udpegede naturnetværk kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelses- og naturforbedringsinteresser ikke herved tilsidesættes, herunder at spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes. 
  • Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af gældende kommuneplan kan dog realiseres.
  • Såfremt der af væsentlige samfundsmæssige interesser anlægges nye veje og jernbaner, der skærer igennem naturnetværket, og som væsentligt forringer spredningsmuligheder for vilde dyr, skal der indrettes faunapassager, så spredningsmuligheder for dyrelivet opretholdes.

Bebyggelse og anlæg uden for naturnetværket

  • Uden for naturnetværket kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt naturkvalitetsmålene samt hensynet til søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke herved tilsidesættes.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Naturnetværket blev udbygget i Kommuneplan 2009.

Et mindre areal er dog taget ud af udpegningen i konsekvens af planlægningen for fælles biogasanlæg. Retningslinjerne er videreført.