AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
  • befolkningen skal have gode adgangs- og opholdsmuligheder i forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
  • handicappedes særlige behov skal tilgodeses på udvalgte naturlokaliteter.
  • styrke formidling af naturen.

Nogle af målene for rekreative interesser er enslydende med et udsnit af målene for følgende naturtemaer: Beskyttede naturtyper og diger, International naturbeskyttelse, Naturnetværk, Naturkvalitetsplan samt Naturforvaltning.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Data, herunder kort over sårbare naturområder i Det Sydfynske Øhav er opdateret og fakta om adgangsreglerne er uddybet. Retningslinjerne er videreført. Der er ingen udpegninger.