AFLYST
Kommuneplan 2009

Rekreative interesser

Svendborg Kommune har et stort rekreativt potentiale med en lang kyststrækning med forholdsvis lukkede og meget attraktive farvande med småøer samt større skove, natur, varierede kulturlandskaber og en spændende geologi.

Rekreative områder har betydning for bosætning og sundhed. I en analyse af bosætning på Sydfyn angiver omkring halvdelen, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for deres valg af bosted.

Adgang til natur og grønne områder har også afgørende betydning for vores trivsel og sundhed bl.a. ved at forebygge stress og stressrelaterede sygdomme og give motion. Se også afsnit om idræt, fritid og friluftsliv.

Forhold om rekreative stier er nærmere beskrevet i afsnit om stier under trafik og infrastruktur. Rekreative interesser knyttet til søer og havet er beskrevet i afsnit om sejlads og badeinteresser.

Svendborg Kommune blev i 2012 udpeget af Friluftsrådet som Danmarks Friluftskommune 2012 indenfor temaet friluftsliv i de blå områder dvs. ved sø, å og hav.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Data, herunder kort over sårbare naturområder i Det Sydfynske Øhav er opdateret og fakta om adgangsreglerne er uddybet. Retningslinjerne er videreført. Der er ingen udpegninger.