AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og befolkningens adgang til kysten er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser

  • Offentlighedens eksisterende rekreative muligheder i naturen skal søges bevaret i forbindelse med kommunens administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser.

Udbygning af offentlighedens adgang i det åbne land

  • De rekreative interesser skal varetages som en integreret del af naturforvaltningen. 
  • Handicappede skal tilgodeses med et alsidigt udbud af muligheder for oplevelser i naturen. 

Offentlighedens adgang til kysten

  • Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og forbedres. Det skal ske på et landskabeligt og naturmæssigt bæredygtigt grundlag og om nødvendigt i sammenhæng med en indsats for at forbedre og udbygge naturområderne.
  • En udbygning af det maritime friluftsliv i Det Sydfynske Øhav kan samtidig fordre yderligere regulering af adgangen i visse sårbare naturområder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Data, herunder kort over sårbare naturområder i Det Sydfynske Øhav er opdateret og fakta om adgangsreglerne er uddybet. Retningslinjerne er videreført. Der er ingen udpegninger.