AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Styrkelse af de rekreative interesser i naturen 

Byrådet ønsker at sikre og udbygge et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i kommunen for såvel det uorganiserede som det foreningsbaserede friluftsliv. Der er både behov for rekreative friluftsmuligheder i nærheden af, hvor vi til dagligt opholder os og for større udflugtsmål til weekendture og ferie.

De rekreative interesser søges varetaget som en integreret del af naturforvaltningen. Det er Byrådets holdning, at de kommende års store investeringer i renere vand og mere natur også skal give flere rekreative oplevelser og skabe mere attraktive byer tæt på naturen. I kommuneplanens udpegede naturnetværk er derfor medtaget mulige nye naturområder i nærheden af byerne.

Svendborg Kommune vil arbejde for at sikre offentlighedens eksisterende rekreative muligheder i det åbne land gennem kommunens administration af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. Og kommunen vil arbejde for at udbygge adgangen til naturen og etablere mindre besøgsområder med forskellige former for faciliteter og muligheder for oplevelser som f.eks. ved fugleudkigstårne. Svendborg Kommune vil også udbygge de nærrekreative muligheder. Med udgangspunkt i eksisterende stier søges etableret nye stiforløb eksempelvis ’kløverstier’og gerne "rundture/sløjfer" i nærheden af alle større byer og landsbyer (mere end 500 indbyggere).

Herudover vil Svendborg Kommune arbejde på at udbygge Øhavsstien. Det vil i første omgang ske med en forbindelse mellem Lundeborg og Klintholm, en videreførelse af stien gennem Vejstrup Ådal ned til kysten samt en sti som binder Egebjerg Bakker sammen med Ollerup by og Øhavsstien i Vester Skerninge. Disse projekter indgår som et led i Cittaslow Handlingsplanen. I projektet Tankefuld indgår en udbygning af ridestier med forbindelse til områdets private mindre rideskoler og stalde. Se også afsnit om stier.

Friluftsmuligheder for handicappede skal formidles og på udvalgte steder konkret forbedres, så handicappede gives et alsidigt udbud af oplevelser.

Ved særligt attraktive udflugtsmål sikres toiletfaciliteter og parkeringsmuligheder.

Svendborg Kommune vil i 2013 vedtage en langsigtet plan for udvikling af natur og friluftsliv i Svendborg Kommune. Planen vil ud over naturudvikling omhandle sikring og udbygning af offentlighedens adgang til det åbne land og kysten og integrere hensyn til sundhed og vækst. 

Øhavets natur og kulturhistorie er af både national og international værdi. Men mulighederne for at opleve og bruge Øhavet er i dag begrænset. For at udvikle oplevelsesprodukter, og styrke formidling og markedsføring indgår Svendborg Kommune i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturturisme om projektet ”Et Øhav i Verdensklasse”. Der bliver taget udgangspunkt i Øhavets oplevelsespotentialer, primært vandaktiviteter og med et særligt fokus på lystsejlere samt bedre service og flere oplevelser på havnene.

Offentlighedens adgang til kysten

Adgang til kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og muligheder for isætning af kajakker, surfere og mindre motorbåde (slæbesteder). Ved etablering/udvidelse af slæbesteder til mindre motorbåde vil lokaliteter nær robuste naturområder blive foretrukket. 

Hensynet til naturinteresserne langs kysterne vil blive givet særlig opmærksomhed. Byrådet ønsker, at udbygning af adgangen til kysten skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til landskabet og naturen både for at sikre naturværdierne og for at sikre grundlaget for en fortsat udvikling i naturturismen. Udbygning af adgangen til kysten vil derfor ske i sammenhæng med en indsats for at sikre naturværdierne f.eks. ved øget naturpleje og nogle steder udbygning af naturgrundlaget. 

Adgangen til kysten er en forudsætning for mange friluftsinteresser. Badeinteresser, lystfiskeinteresser og sejlads er beskrevet i særskilte afsnit.

Formidling af naturen

Byrådet ønsker at fortsætte det arbejde, der blev søsat med prisen som Årets Friluftskommune i 2012 og styrke formidling af naturen. Der vil blive arbejdet med etablering af et til to større formidlingscentre. Traditionelle skilte og foldere vil blive videreført og brugen af ektroniske medier blive udviklet. De personbårne fortællinger skal styrkes dels gennem kommunens egne guidede ture dels ved at engagere og understøtte lokale fortællere.

Der arbejdes på en fælles sydfynsk formidlingsstrategi for Øhavet i regi af Naturturisme I/S.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Data, herunder kort over sårbare naturområder i Det Sydfynske Øhav er opdateret og fakta om adgangsreglerne er uddybet. Retningslinjerne er videreført. Der er ingen udpegninger.