AFLYST
Kommuneplan 2009

Social, ældre og handicap

Målgruppen for det sociale område er de borgere, der er omfattet af Serviceloven. Det vil sige borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ældreområdet har tre målgrupper. Hjemmeplejen er rettet mod borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har behov for hjemmehjælp og/eller sygepleje. Plejecentrenes målgruppe er borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Dagcentrene er primært til pensionister med et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle.

Mennesker med handicap omfatter mennesker med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Socialt udsatte er en komplekst sammensat gruppe, der omfatter borgere med et bredt spekter af problemer så som hjemløshed, sindslidelser, misbrug, prostitution m.m. Kommunen skal tilbyde en række tilbud for at kompensere for disse gruppers fysiske, psykiske og eller sociale forhold. Den kommunale politik for udsatte borgere skal sikre en høj kvalitet samt en målrettet og koordineret indsats.

Socialudvalget har på ældreområdet i 2012 iværksat to strategiske udviklings- og innovationsinitiativer. For det første er der ”Nye veje til et aktivt liv”, hvor formålet er at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet, desuden er der en økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp.  Det andet initiativ er ”Færre akutte indlæggelser på ældrområdet”. Formålet er at nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser, og dermed også her give borgerne bedre livskvalitet. Der er desuden en økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser.

Senest er der inden for den kommunale tandpleje iværksat et tilbud om tandpleje for udsatte borgere.

Svendborg Kommunes handicappolitik sætter fokus på tilvejebringelse af muligheder for, at mennesker med handicap kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne præmisser så nær det normale som muligt. Svendborg Kommune vil arbejder for at fremme sundheden - både for den enkelte og for fællesskabet. Svendborg Kommune har derfor en sundhedspolitik, der sætter fokus på både forebyggelse og sundhedsfremme, og på sammenhængen mellem levevilkår og sundhed.

Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune, og frivillighedspolitikken er derfor et udtryk for, at kommunen ønsker et velfungerende samarbejde mellem de frivillige sociale aktører og kommunen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet.