AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Boligantal og typer

Primo 2013 er pleje- og demensboliger fordelt på 18 plejecentre. Der er indrettet gæsteboliger på 5 af plejecentrene.

Befolkningsudvikling

I Svendborg Kommunes befolkningsprognose 2011-2025 forventes en stigning i antallet af ældre i hele perioden. Antallet af ældre over 67 år er i 2011 på 9.414 personer stigende i hele perioden til 13.684 personer i 2025.

Andelen af borgere, der bor i en pleje-/demensbolig varierer kun lidt fra år til år, hvorfor stigningen i antallet af ældre følges løbende.

Venteliste

Siden 1. januar 2009 har Svendborg Kommune været omfattet af plejeboliggarantien. Svendborg kommune har indtil nu opfyldt plejeboliggarantien. Alle borgere på garantiventelisten er som krævet blevet tilbudt en egnet pleje-/demensbolig inden for to måneder.

Serviceloven

Serviceloven fastsætter, at kommunen skal tilbyde ældre med behov for hjælp og pleje en bolig, hvor disse behov kan imødekommes.

Den demografiske udvikling og pladsgarantien bevirker at der er øget fokus på plejeboligerne. Hvorimod det, at en stor del af de yngste seniorer selv har anskaffet sig en egnet ejerbolig for alderdommen mindsker presset på de kommunalt finansierede ældreboliger, der ikke ligger i tilknytning til plejecentrene.

Borgere med betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer skal tilbydes egnede boliger samt tilbydes aktivitets- og samværstilbud og beskæftigelsestilbud.

En række borgere har vanskeligt ved at opsøge relevante kommunale instanser, derfor skal kommunen være opsøgende over for denne gruppe. Hertil anvendes eksempelvis diverse midlertidige eller permanente opholdssteder for misbrugere.

Kommunen skal i henhold til serviceloven samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde og fastlægge rammerne for samarbejdet.

Politikker

Der er udarbejdet en række politikker inden for det sociale område:

Handicappolitik

I henhold til Svendborg Kommunes handicap- og udsattepolitik skal der tilbydes en bred vifte af botilbud, aktivitets- og samværs- og beskæftigelsestilbud til målgrupperne.

Politik for socialt udsatte borgere

I Svendborg Kommunes Politik for socialt udsatte borgere er de overordnede mål at fremme adgang til alle ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser herunder også boliger og beskæftigelse samt at forebygge risici for social udstødelse og at hjælpe sårbare grupper.

Seniorlivspolitik

Svendborg kommunes rolle er at være inspirator, at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form at tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil, i forhold til ikke bare andre seniorer, men også på tværs af generationer. Kommunen vil understøtte lokalt formulerede behov og formidle samarbejde og netværk på tværs.

Sundhedspolitik

Svendborg Kommune vil med sundhedspolitikken bidrage til at styrke det enkelte menneskes og gruppers ressourcer og understøtte deres ønske om at leve det gode liv og deres mulighed for at udvikle handlekompetencer i sundhedsfremmende retning.

Kommunens sundhedspolitik skal derudover styrke indsatsen overfor de svage og udsatte, for på den måde at fremme lighed i sundheden.

Frivilligpolitik

Samarbejdet og dialogen mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale organisationer skal understøtte det gensidige kendskab til parternes styrker og indsats. Dialog og kendskab skal dermed fremme muligheden for at yde borgernes den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet.