AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Statens mål er:

 • At mest muligt affald genanvendes, og det affald, der ikke kan genanvendes, så vidt muligt energiudnyttes ved forbrænding, mens andelsen der deponeres, ønskes reduceret mest muligt under hensyntagen til miljø og økonomi. Affaldshierarkiet bør som udgangspunkt følges, hvis ikke miljø- og samfundsøkonomiske analyser siger noget andet
 • At energiudnyttelse optimeres
 • At sikre tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet
 • At deponeringsanlæg placeres, så de ikke udgør en forureningsrisiko for drikkevandet

Endvidere er der følgende statslige krav til den kommunale planlægning:

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af forbrændings- og deponeringsanlæg. 
 • Regionplanernes  udpegniger til placering af forbrændings- og deponeringsanlæg skal fastholdes i kommuneplanerne. Arealer kan kun udgå af kommunenplanen på baggrund af en ny vurdering af behovet eller ved erstatning med et andet lige så egnet areal.
 • Deponeringsanlæg skal placeres under hensyn til miljø- og naturinteresser, herunder drikkevandsinteresser. Desuden skal der fastholdes mulighed for at genåbne de deponeringsanlæg, der ikke er fyldt op, og som samtidig opfylder miljøkravene.
 • Der må ikke etableres affaldsanlæg, der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra en offentligt godkendt flyveplads. Statens luftfartsvæsen - bestemmelser om civil luftfart BL 3-16, udgave 4, 31. januar 2004

Herudover har regeringen vedtaget første del af strategien om ny organisering af affaldssektoren. I denne strategi peges på tre indsatsområder:

 • Fastholdelse af det nuværende niveau for deponering på maksimalt 6 % af den totale affaldsmængde.
 • En forbedret indsats i forhold til henkastet affald.
 • Sikre at der er den nødvendige kapacitet til affaldsforbrænding - om nødvendigt med udbygning af kapaciteten.

Affaldshåndtering i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har udarbejdet Affaldsplan 2009-2012 i samarbejde med de øvrige fire kommuner i Klintholmsamarbejdet. Affaldsplanen er delt op i to dele: Del 1 indeholder fællesoplysninge for alle Klintholm kommunerne, herunder kortlægning, målsætnng og planlægning som er fælles for Klintholm kommunerne. Del 2 indeholder kommunens individuelle målsætninger og planlægning. 

Svendborg Kommune er i fællesskab med de øvrige medlemskommuner i Klintholmsamarbejdet i gang med at udarbejde Affaldsplan for 2013-2019 .

Svendborg Kommune har følgende affaldsregulativer: regulativ for farligt affald (Motas), juni 2009;  regulativ for erhvervsaffald,  november 2012 og regulativ for husholdningsaffald, januar 2013.

Affaldsanlæg

Deponeringsanlæg 

Et af hovedmålene i kommuneplanen er at reducere deponeringsbehovet. Selv ved udstrakt genanvendelse, kompostering og forbrænding vil der dog stadig være en rest, der skal deponeres, derfor skal kommuneplanen sikre, at der er de nødvendige arealer til rådighed.

Svendborg Kommunes affaldsdeponering sker på deponeringsanlægget ved Klintholm. Deponeringsanlægget er vist på kortet sammen med det areal, der ved lokalplan 52, er reserveret til udvidelse af deponeringsanlægget.

Nordgroup a/s (tidligere Kommunekemi A/S) 

Nordgroup a/s driver et særskilt deponi ved Klintholm for restprodukterne fra affaldsbehandlingen på deres anlæg i Nyborg. På deponiet deponeres også andet deponeringsegnet affald og farligt affald, der ikke kan behandles på anlægget i Nyborg. Miljøstyrelsen er myndighed for Nordgroup a/s.

Deponiet består for nuværende af 6 etaper. Miljøstyrelsen har udarbejdet en overgangsplan af 18. december 2009, hvori det fremgår, at alle etaper skal nedlukkes på nær etape 6.2. Der er udarbejdet godkendelse af 7. oktober 2008 for etape 6.2, og udkast til ny godkendelse med ændrede vilkår for etape 6.2 af 10. april 2013.

Med de etablerede og planlagte etaper vurderer Miljøstyrelsen, at der er kapacitet til de næste 20 år. Arealer reserveret til udvidelse fremgår af lokalplan 73. Overgangsplanen af 18. december 2009 for de eksisterende etaper er gældende.

Der er i 1992 vedtaget et regionplantillæg med VVM-vurdering som omfatter hele etape 6. Retningslinjerne i regionplantillægget er fortsat gældende. 

Miljøstyrelsen er myndighed for Nordgroup a/s.

Affaldsforbrændingsanlæg

I Svendborg Kommune findes ét kommunalt affaldsforbrændingsanlæg. Placeringen er vist på kortet. Anlægget er et kraftvarmeanlæg. Varmen leveres til private forbrugere i Svendborg by.

Slambehandling

Det kommunale forsyningsselskab Svendborg Spildevand A/S driver kommunens renseanlæg, og træffer derfor beslutning om hvorledes slam fra renseanlæggene bortskaffes/genanvendes. Anvendelsen sker indenfor gældende lovgivning, bl.a. med hensyn til overholdelse af grænseværdier og kvalitetskrav, eventuel transport ud af kommunen mv.

Slam fra anlæggene vil i 2013-2024 fortsat blive anvendt til jordbrugsformål. Da størrelsen af den risiko, som udbringning af slam udgør over for grundvandet, ikke kendes, råder Svendborg Kommune dog til, at der ikke udbringes slam inden for de almene vandværkers indvindingsoplande.

Svendborg Spildevand A/S vil i første del af planperioden gennemføre et udredningsarbejde om alternative metoder til slambehandling og slamdisponering. Formålet er på sigt at minimere slammængden fra anlæggene samt at sikre en optimal slamkvalitet sideløbende med en optimal drifts- og anlægsøkonomi.

Renseanlægget ved Strandgården er udstyret med slammineraliseringsbede. Der er vedtaget et regionplantillæg med VVM-redegørelse, for etablering af et slammineraliseringsanlæg i forbindelse med renseanlægget ved Egsmade. Dette regionplantillæg er fortsat gældende. Anlægget er ikke etableret.

Konsekvensområder

Deponeringsanlæg og forbrændingsanlægget betragtes som virksomheder med særlige beliggenhedskrav, d.v.s. der omkring hvert af anlæggene som udgangspunkt udlægges et konsekvensområde på 500 meter. Efter konkret vurdering kan konsekvenszonen reduceres. Inden for konsekvensområdet må der ikke placeres forureningsfølsomme aktiviteter, før det er dokumenteret, at dette er miljømæssigt forsvarligt. Konsekvenszonerne er vist på kortet.

Bortskaffelse af havnesedimenter

Havne og sejlrender skal af og til oprenses for at opretholde vanddybden. Kan de oprensede materialer ikke bortskaffes ved klapning (udlægning på havbunden i et nærmere bestemt afgrænset område) på grund af forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, skal materialerne bortskaffes på en kontrolleret måde f.eks. i et særligt depot på land. 

I Svendborg Kommune har der hidtil ikke været problemer med at få klapningstilladelse.

Såfremt der senere måtte vise sig behov for at deponere oprenset materiale på land, er der en række forhold, der skal være opfyldt (se boksen nedenfor).

Krav til deponering af oprenset materiale fra havne og sejlrender

Depotet har til formål at virke som et sedimentationsbassin for det opgravede havnesediment under oprensningsarbejdet, samt herefter at fungere som et depot for det forurenede materiale i en årrække.

Et depot til forurenet havnesediment skal miljøgodkendes efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Et krav til etablering af et depot til forurenet havnesediment er, at depotet skal være tæt, således der ikke kan ske udsivning af perkolat fra depotet til jorden eller til vandmiljøet. Alt efter hvor depotet ønskes etableret, kan depotet tætnes bl.a. ved hjælp af spuns eller membran.

Et depot for forurenet havnesedimenter er at betragte som et specialdepot alene rettet mod en håndtering af den særlige problemstilling, der er knyttet til deponering og transport af forurenede havnesedimenter. Det er således væsentligt, at den fulde kapacitet i disse depoter er forbeholdt havnesedimenter. Ved opfyldning af et depot vil der blive tilført en vis mængde vand fra selve opgravningsarbejdet.

I tilfælde af, at depotet ikke har kapacitet nok til at modtage både slam og vand, kan det være nødvendigt at udlede en vis mængde overskudsvand til det nærliggende vandmiljø. 

I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, er der angivet kvalitetskrav for en række forskellige stoffer, herunder tungmetaller og TBT. 

Ifølge bekendtgørelsen skal udledningen af de stoffer som er omtalt i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi. Således skal udledningen af overskudsvand ske i henhold til ovennævnte bekendtgørelse. 

Ud over deponering findes også andre metoder til håndtering af forurenet sediment. Der er således lavet forsøg med alternativ bortskaffelse/behandling, bl.a. ved separation af grovkornet (uforurenet) og finkornet fraktion, ved brænding af sediment til produktion af mursten og isoleringsmateriale samt ved nedbrydning af organiske giftstoffer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.