AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af affaldsbehandlingsanlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a, stk. 1.

Arealreservationer til deponeringsanlæg ved Klintholm og konsekvenszoner

 • De på kortet viste udvidelsesmuligheder for deponeringsanlægget ved Klintholm reserveres til deponeringsanlæg eller tilsvarende aktiviteter.
 • Inden for deponeringslæggenes konsekvenszoner kan der ikke placeres forureningsfølsomme aktiviteter, før det er dokumenteret, at dette er miljømæssigt forsvarligt.

Konsekvenszone for affaldsforbrændingsanlæg

 • Inden for affaldsforbrændingsanlæggets konsekvenszone kan der ikke placeres forureningsfølsomme aktiviteter, før det er dokumenteret, at dette er miljømæssigt forsvarligt.

Deponering af forurenet havnesediment

 • Et depot for forurenet havnesediment må normalt kun anvendes til deponering af havnesediment, og ikke modtage andre materialer.
 • Et depot for forurenet havnesediment skal være tæt, således at der ikke kan ske udsivning af perkolat til jorden eller til vandmiljøet.
 • En eventuel udledning af overskudsvand fra et depot for forurenet havnesediment skal ske på en sådan måde, at udledningen af de stoffer, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi.

Kommunekemi A/S deponeringsanlæg ved Klintholm

Retningslinierne i det tidligere Fyns Amts tillæg til Regionplan 1989-2001 med VVM redegørelse om udvidelse af Kommunekemi A/S' deponeringsareal ved Klintholm er fortsat gældende.

 udvidelseafdeponeringsanlaegvedklintholmmedvvm.pdf (3.4 MB)

Retningslinjerne er:

Etablering:

 • Det på kortet viste areal (etape 6) reserveres til deponeringsareal med mulighed for deponering af ca. 560.000 m3 affald i form af flyveaske, filterkager samt "andet affald".
 • Omgivelserne skal sikres mod udsivning fra depotet ved hjælp at de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af bund- og topmembraner og opsamling af perkolat- og overfladevand samt eventuelt stabilisering af affaldet eller dele deraf.

Drift:

 • Affaldet, der deponeres på etape 6, må ikke være af en type, der giver anledning til eksplosions- eller brandfare.
 • Etape 6 skal drives på en sådan måde, at der påføres beboelser i området mindst mulig gene.
 • Anvendelse af forurenet jord som afdækning på etape 6 skal altid ske i overensstemmelse med Fyns Amts * acceptkriterier for afdækningsjord på lossepladser.
 • Under opfyldning skal der ske en løbende afdækning med topmembran, således at nedbør, der siver igennem affaldet, begrænses mest muligt.
 • Ved drift af etape 6 skal det sikres, at der sker kontrolleret afledning af alt overfladevand. Ved kontrol og analyse af overfladevandet skal det sikres, at udelukkende uforurenet overfladevand ledes til nedsivning.
 • Opsamlet forurenet percolat fra drænene i etape 6, forurenet overfladevand samt vaskevand fra rengøring af maskinerne skal renses før udledning.

Kontrol:

 • Der skal udføres kontrolsystemer til registrering af virkningen af top- og bundmembraner.
 • Kontrolsystemet skal omfatte registrering af perkolatmængder samt undersøgelser ved pejle- og prøvetagningsboringer af grundvandet. Ved hjælp af kontrolsystemet skal eventuelt svigt i topmembranen kunne opdages, ligesom størrelse af forureningen af Storebælt skal kunne fastslås.
 • Grundvandsundersøgelsen kan eventuelt ske i samarbejde med de øvrige ansvarlige for deponering i området.
 • Kommunekemi A/S skal, eventuelt i samarbejde med de øvrige ansvarlige for deponering i området, foretage undersøgelser af forureningspåvirkningen af Storebælt fra såvel de eksisterende etaper som fra udvidelsen. I undersøgelsen skal indgå måling af tungmetalniveauet eventuelt suppleret med miljøfremmede stoffer i egende udsatte moniteringsorganismer i Storebælt.
 • Ved udformningen af principperne for kontrolprogrammet skal Fyns Amt** som recipientmyndighed inddrages.

Retablering:

 • Området skal retableres efter en af Fyns Amts *** godkendt landskabsplan, der skal omfatte hele Klintholm-området. Planen skal sikre de landskabelige og de særlige biologiske interesser i området.
Nye myndigheder

* Miljøstyrelsen skal påse, at den gældende miljøgodkendelse overholdes.

** Miljøstyrelsen udarbejder kontrolprogram og er recipientmyndighed.

*** Kommunen og virksomheden udformer en retableringsplan som indarbejdes i en lokalplan for området.

Slammineraliseringsanlæg ved Strandgården

 • Arealanvendelse til miljøfølsomme formål må ikke finde sted inden for en afstand af 100 meter fra anlægget (konsekvenszone).
 • Når slammineraliseringsanlægget ikke anvendes mere, skal arealet efterbehandles til jordbrugsformål eller skovrejsning. 

Slammineraliseringsanlæg ved Egsmade

Retningslinierne i det tidligere Fyns Amts regionplantillæg for slammineraliseringsanlæg ved Egsmade er fortsat gældende.

 slammineraliseringsanlaeg_ved_egsmade.pdf (894.2 KB)

Retlingslinjerne er:

 • Der reserveres det på kort viste areal - del af matr. nr. 1-aa Bjørnemose Hgd., Tved, ved Egsmade til et slammineraliseringsanlæg.
 • Arealanvendelse til miljøfølsomme formål må ikke finde sted inden for en afstand af 100 meter fra anlægget (konsekvenszone).
 • Når slammineraliseringsanlægget ikke anvendes mere, skal arealet efterbehandles til jordbrugsformål eller skovrejsning. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.