AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker at fremme direkte genbrug, idet der spares flest ressourcer, hvis et produkt kan bruges igen til dets oprindelige formål, evt. med en mindre sortering eller forarbejdning. Målet er indarbejdet i kommunens husholdningsregulativer.

Svendborg Kommune vil fortsat arbejde for at mindske affaldsproduktionen fra såvel virksomheder som private husstande. Som led heri gennemføres informationskampagner forestået af affaldskonsulenten. Informationskampagnerne vil handle om affaldsminimering og korrekt affaldshåndtering, således at mest muligt affald går til genbrug og genanvendelse og så lidt som muligt til deponering, og kun det forbrændingsegnede til forbrænding.

For at forlænge levetiden på allerede eksisterende deponier undersøges muligheden for at genanvende allerede deponeret materiale, eksempelvis ren og lettere forurenet jord til støjvolde og lignende.

I forbindelse med den forestående affaldsplanlægning for 2013-2019 vil kommunen sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering.

Svendborg Kommune ønsker at fremstå som en ansvarlig kommune, der opfylder sin del af opgaven med at reducere udledning af CO2 til atmosfæren. Byrådet vil derfor prioritere affaldsordninger, der erfaringsmæssigt har vist sig at være effektive med høj målopfyldelse, samtidig med at udgiften til indsamling og bortskaffelse (kr./ton) er fordelagtig. De valgte affaldsordninger skal endvidere vurderes i et livscyklusperspektiv, således at ordningerne samlet giver den mindste miljøbelastning. 

Sidst men ikke mindst, vil Svendborg Kommune sikre, at alle borgere og virksomheder har mulighed for at bortskaffe alt normalt forekommende husholdnings- og erhvervsaffald på en hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.   

Byrådet ønsker at forebygge miljøkonflikter i forbindelse med eksisterende og evt. kommende slammineraliseringsanlæg ved at sikre en tilstrækkelig afstand mellem anlæggene og miljøfølsom arealanvendelse.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.