AFLYST
Kommuneplan 2009

Antenner og antennemaster

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for etablering og udvidelse af antenner og antennemaster. Emnet master og antennesystemer omfatter eksisterende og nye telemaster og antennesystemer til radiokommunikation og er specielt aktuelt i forbindelse med opstilling af nye master til mobiltelefoni.

Lovgivning

Etableringen af antenneanlæg er reguleret af Byggeloven, Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Masteloven. Du kan få et overblik over reglerne i IT- og Telestyrelsens Mastevejledning fra 2008 med eksisterende regelsæt, placering af master og antennesystemer og eksempler.

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

 • der sikres en balance mellem udbygning af telekommunikationsmulighederne og bevaring af de landskabelige kvaliteter, herunder de kulturhistoriske værdier.

Baggrund og forudsætninger

Der er en fortsat vækst i antallet af nyopførte antenneanlæg. Det sker som en følge af udbygningen af mobile og trådløse servicer, der kræver en større grad af dækning og kapacitet. Udbygningen sker primært i bynære områder, men påvirker i en vis udstrækning hele kommunen. Især i det åbne land kan dette have konsekvenser for de landskabelige værdier og dermed for alle kommunens borgere.

De eksisterende master og antenner er vist på kortet.

Strategi og indsats

For at regulere etableringen og udvidelsen af antenneanlæg fastsættes retningslinjer. Retningslinjerne skal tjene til at minimere de landskabelige effekter af nye antenneanlæg ved at opstille kriterier for, hvor store antenneanlæg må være i forhold til eksisterende bygninger og anlæg og ved fritstående anlæg.

Retningslinjerne skal sikre følsomme og bevaringsværdige typer af områder mod de landskabelige effekter, nye antenneanlæg kan have.

Retningslinjerne skal tage højde for teknologiske og økonomiske begrænsninger i et vist omfang. Det er vigtigt ikke fuldstændigt at afskære muligheden for forsat at udvide telekommunikationsdækningen i kommunen i den grad, der er behov for det.

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjerne neden for gælder for landzonetilladelser til eller lokalplanlægning for telekommunikationsanlæg, jf. Planloven.

Etablering af nye masteanlæg

 • Nye antenneanlæg skal altovervejende ske i form af anlæg uden landskabelige konsekvenser. (Se nedenstående boks for en forklaring af landskabelige konsekvenser)
 • Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter at dette ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af anlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser. Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne eller landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Anlæggene kan ikke placeres inden for: 
  • Landskaber med det strategiske mål 'beskyt'.
  • Kulturarvsarealer.
  • Kirkebeskyttelseszoner.
 • Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter at dette ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af anlæg med større landskabelige konsekvenser. Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne, og anlæg af denne type må ikke overstige en samlet højde på 50 m. Anlæggene kan ikke placeres inden for:
  • Landskaber med det strategiske mål 'beskyt'
  • Kystforlandet.
  • Kulturarvsarealer.
  • Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav.
  • Kirkebeskyttelseszoner.
 • Når der meddeles tilladelser til nye master skal der altid stilles krav om:
  • at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner.
  • at masten tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.
Landskabelige konsekvenser

Der skelnes mellem følgende grader af landskabelige konsekvenser af antenneanlæg:

 • Uden landskabelige konsekvenser: installationer, der anbringes på eksisterende bygninger og anlæg uden at de bidrager yderligere til volumen eller højde på bygningen eller anlægget.
 • Begrænsede landskabelige konsekvenser: etablering af antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg, når bygningsværkets samlede højde herved kun forøges med max. 1/4, eller opstilling af nye master/antenner på max. 25 m på jomfruelig jord.
 • Større landskabelige konsekvenser: etablering af antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg, når bygningsværkets samlede højde herved forøges med mere end 1/4, eller opstilling af nye master/antenner på over 25 m på jomfruelig jord.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret i forhold til den nye landskabsplanlægning.