AFLYST
Kommuneplan 2009

Biogasanlæg

Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af større fælles biogasanlæg, så op til 50 % af gyllen fra husdyrproduktionen på landsplan kan udnyttes i biogasanlæg i år 2020. Det er desuden et krav, at kommunerne i kommuneplan 2013 skal planlægge for lokalisering af fælles biogasanlæg.

Fælles biogasanlæg baseret primært på husdyrgødning vil kunne bidrage til Svendborg Kommunes beslutning om at være CO2-neutral i 2050. Biogas vil kunne fortrænge fossile brændsler til el- og varmeproduktion og dermed reducere udslippet af klimagasser. Se kommuneplanens afsnit om klima.

Svendborg Kommune ser også de fælles biogasanlæg som modtagere af andet organisk materiale, for eksempel restprodukter fra industrier og slæt fra græsarealer.

Større fælles biogasanlæg til behandling af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at ”større fælles biogasanlæg” for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning eller derover pr. døgn.

Biogasplanlægningen sker alene for sådanne fælles anlæg. De er markante tekniske anlæg, hvor til og fra der transporteres gylle i tankbiler fra og til omliggende husdyrbrug. Planlægningen vedrører ikke gårdbiogasanlæg, der er mindre anlæg, placeret i tilknytning til ét husdyrbrug, hvor transport af gylle på offentlige veje ikke er nødvendig. Sådanne anlæg kan etableres uden offentlig planlægning, hvis de kan godkendes efter miljølovgivningen.

I kommuneplanen er udpeget områder til etablering af fælles biogasanlæg, og der er opstillet retningslinier for, hvordan områderne i størst mulig omfang friholdes for aktiviteter og anlæg, som kan være begrænsende for et eventuelt kommende biogasanlæg. Der er altså tale om positive udpegninger.

Biogasplanlægningen er foretaget i sammenhæng med kommunens øvrige jordbrugsplanlægning. Se afsnit om jordbrug.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med tilhørende retningslinjer.