AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Miljøministeriets Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013 samt Tillægsudmelding om planlægning for fælles biogasanlæg.

Kommunen skal planlæge for fælles biogasanlæg. Der er tale om en positiv udpegning af egnede placeringer i kommuneplanen, hvori landbrugserhvervet på et tidligt tidspunkt kan orientere sig om mulighederne for en hensigtsmæssig placering.

Det primære hovedhensyn er beliggenheden af et anlæg i forhold til gylle/husdyrgrundlaget. Det kan være med til at fremtidssikre anlægget og kan minimere transportomkostningerne samt gener fra lastbilkørslen. 

Hertil kommer en række øvrige hensyn, som skal indgå i planlægningen:

  • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde landskaber
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vej- og tilkørselsforhold
  • Nabohensyn
  • Herudover kan placering i forhold til naturgasnettet indgå

Desuden er der i oktober 2012 udsendt en statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande.

I henhold til retningslinjerne skal OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, så vidt muligt friholdes for særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (blandt andet biogasanlæg). Det er dog muligt at placere biogasanlæg inden for OSD og indvindingsoplande, hvis der ikke er alternative beliggenheder udenfor disse områder, og der er vægtige planlægningsmæssige hensyn, og hvis der kan redegøres for, at det ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Det er vurderet, at etablering af fælles biogasanlæg indenfor området ikke vil være i strid med grundvandsinteresser. Se nærmere redegørelse herfor i:

pdf Redegørelse_lokalisering_af_fælles_biogasanlaeg_og_husdyrbrug_i_osd.pdf (1.5 MB)

Svendborg Kommunes redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Se udmeldingen med tilhørende bilag:

pdf statslig_udmelding_vedr_osd_inkl_bilag.pdf (308.8 KB)

Hensyn til natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og værdifulde landskaber

Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige værdier friholdes ved udpegning af biogasområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for biogasanlæg i kystnærhedszonen.

Landskaberne i kommunen er ifølge Landskabskarakteranalysen primært komplekse småskala-landskaber og derfor som udgangspunkt uegnede til placering af store tekniske anlæg som biogasanlæg, idet de let vil komme til at dominere større landskabsområder. Se afsnit om landskab og kyst. Opførelse af tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen er hovedsagelig kun mulig, hvis der er en funktionel begrundelse for en kystnær placering, og biogasanlæg har ingen særlig tilknytning til kystområder. Desuden har kommunen vurderet, at husdyrgrundlaget ikke er tilstrækkelig stort i kystområderne. Det skyldes dels antallet af husdyrbrug, men også at afstanden til nabokommuners planlagte biogasanlæg er forholdsvis kort.

Hensyn til kulturmiljøer og fredede fortidsminder

Områder med bevaringsværdige kulturmiljøer samt kulturhistoriske værdier såsom fredede fortidsminder friholdes ved udpegning af biogasområder.

Hensyn til vej- og tilkørselsforhold

Der vil blive tale om mange og tunge lastbiltransporter pr. dag til og fra et biogasanlæg, hvorfor det søges placeret nær veje, som i forvejen kan tåle tung trafik (stort akseltryk) og hvor det vurderes, at der kan skabes trafiksikkerhedsmæssige gode ind- og udkørselsforhold. Endvidere forsøger man at undgå placeringer, hvor gennemkørsel af en større bymæssig bebyggelse (landsby) er nødvendig.

Alle tre udpegede områder ligger i tilknytning til motorvej samt hovedvej, hvilket sikrer, at transporten kan foregå ad de bedst egnede veje. Der vil blive tale om under 1 kilometers kørsel ad mindre lokalveje. Samtidig ligger de to af områderne indenfor det område, som kommunen har udpeget til placering af store husdyrbrug og husdyrtætheden er i forvejen forholdsvis stor i den del af kommunen. Det vil sige, at transportafstanden med gylle til og fra anlægget må forventes at være kortere end for andre dele af kommunen. Ifølge notat fra Naturstyrelsen ”Sammenhængende landbrugsplanlægning, inspiration til kommunerne”, kan en placering af biogasanlæg i landzone være mest optimal ud fra en overordnet planmæssig vurdering, særligt i de tilfælde, hvor der i kommuneplanen også er udpeget områder til lokalisering af store husdyrbrug.

Nabohensyn

Der findes ingen afstandskrav til boliger og bebyggelser for biogasanlæg. I Håndbog om Miljø og Planlægning (2004) anbefaler Miljøministeriet at holde en minimumsafstand på 500 meter til nærmeste bebyggelse (landsby eller større samling af boliger). Det sker for at reducere gener fra den forøgede lastbilkørsel og for at mindske risikoen for lugtgener for så mange som muligt. Biogasrejseholdet anbefaler der ud over en minimumsafstand på 300 meter til nærmeste enkelt bolig. Begge kriterier er inkluderet i kommunens udpegning af mulige placeringer.

Hensyn til placering i forhold til naturgasnettet

En placering i nærheden af eksisterende naturgasledninger kan sikre afsætningsmulighederne for biogassen. Det kan derfor være en vigtig faktor for at sikre økonomien i et fælles biogasanlæg. Dette kriterium er dog ikke blevet tillagt så stor betydning, idet etablering af rørføringer ikke er så bekostelige, som transport af gylle.

Samlet vurdering på baggrund af de fem ovenstående kriterier

Efter en analyse af disse fem forhold, er der kun begrænsede områder i Svendborg Kommune, som kan udpeges til biogasområder. Det er dog samtidig vurderet, at der er i den nordlige del af kommunen kan findes placeringer til biogasanlæg.

De udpegede områder ligger alle indenfor ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), hvilket kræver en konkret vurdering og supplerende redegørelse før der eventuelt kan godkendes en placering af biogasanlæg. 80 % af Svendborg Kommunes areal ligger indenfor OSD og den resterende del ligger overvejende indenfor kystnærhedszonen, hvor biogasanlæg ikke ønskes placeret dels af landskabshensyn, men også fordi, der ikke er tilstrækkelig husdyrgrundlag. Derfor har kommunen fundet sig nødsaget til at udpege placeringer indenfor OSD. Forholdet vil blive varetaget i forbindelse med miljøvurderingen af et eventuelt kommende biogasanlæg, hvor der må forventes særlige hensyn til at sikre drikkevandsinteresserne ved udformningen af anlægget.

Når alle kriterier medtages i en samlet vurdering kan kommunen konkludere, at de tre områder er særlig egnede til lokalisering af fælles biogasanlæg’.

Etablering af fælles biogasanlæg

Ved etablering af biogasanlæg inden for de udpegede biogasområder, skal det kunne dokumenteres, at anlægget kan overholde gældende lovgivning og retningslinier for f.eks. støj. Ligeledes skal visualisering benyttes til at dokumentere, at anlægget kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs- og naturinteresserne. Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer m.v.) og infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg).

VVM-pligt

Et biogasanlæg med en kapacitet på 100 t per dag eller derover er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og vil dermed være VVM-pligtigt. Som forudsætning for etablering skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse, der indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Heri vil det blive vurderet, om det ansøgte anlæg kan etableres uden væsentlig risiko for naboer, landskab, natur og miljø, og byrådet vil på baggrund heraf tage stilling til eventuelle projekter. Desuden skal der laves en miljøgodkendelse af anlægget.

Eksisterende biogasanlæg

På tidspunktet for vedtagelsen af kommuneplan 2013 findes der ingen fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Kommunen vurderer, at der er grundlag for at etablere et fælles biogasanlæg til modtagelse af ca. 10.000 dyreenheder (DE) husdyrgødning svarende til ca. 20 transporter per døgn (ca. 600 tons gylle/døgn).

Der er ca. 20.000 DE i Svendborg Kommune. Fordelingen fremgår af kortet, som er vist i afsnit om store husdyrbrug.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med tilhørende retningslinjer.