AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer som varetager planlægningen for fælles biogasanlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a, stk. 1.

Biogasanlæg

  • Arealer udpeget til lokalisering af fælles biogasanlæg fremgår af kortet.
  • Arealer, som er udpeget til lokalisering af fælles biogasanlæg, skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for etablering af fælles biogasanlæg.
  • Fælles biogasanlæg skal leve op til statens mål om udnyttelse af husdyrgødning i biogasanlæg.
  • Indenfor en konsekvenszone på 500 m omkring udlagte områder til fælles biogasanlæg i det åbne land, må der ikke planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med tilhørende retningslinjer.