AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet har haft fokus på de trafikale forhold i forbindelse med udpegningerne og forventer ikke, at etablering af et biogasanlæg vil kræve om- eller udbygning af det eksisterende offentlige vejnet. Kommunen har der udover taget hensyn til en række statslige og kommunale udpegninger for kulturhistorie, natur og landskab, herunder særligt værdifulde landskaber.

Byrådet har i perioden 2010-2012 i samarbejde med statens Biogasrejsehold gennemført undersøgelser af placeringsmuligheder for fælles biogasanlæg i kommunen. Der har desuden været afholdt møder med biogasinteressenter, hvor de mulige placeringer har været præsenteret og drøftet.

Byrådet har vurderet, at de bedst egnede områder for fælles biogasanlæg er langs med hovedvejen og motorvejen fra Svendborg mod Odense. Der er blandt andet lagt vægt på, at de trafikale forhold er gode, så der ikke vil være behov for en udbygning af de eksisterende veje. Udpegningerne er også meget velegnede i forhold til naboer, husdyrgrundlag, landskab, natur og afsætningsmuligheder. Der har desuden været en dialog med nabokommunerne, sådan at der ikke er udpeget områder meget tæt på nabokommuners udpegninger og således, at der findes et opland med tilstrækkelig husdyrgødningsmængder.

Indenfor en radius af 15 km fra de udpegede områder findes minimum 10.000 dyreenheder. De to af de udpegede områder ligger desuden indenfor et område, som er udpeget til placering af store husdyrbrug (>500 DE) og transportafstanden her fra til det tredje udpegede område for fælles biogasanlæg er 5-10 km.

Det sydligste af de udpegede områder ligger tæt på Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. og Svendborg Kraftvarme A/S. Udpegningen er foretaget ud fra en betragtning om, at der kan indgås samarbejde med et eventuelt kommende biogasanlæg og derved sikre afsætningsmulighederne.

Ifølge notat fra Naturstyrelsen ”Sammenhængende landbrugsplanlægning, inspiration til kommunerne”, så kan et fælles biogasanlæg placeres som udvidelse af et allerede udlagt erhvervsområde udpeget som miljøklasse 5-6, hvis erhvervsområdet ligger centralt i forhold til husdyrbrugenes lokalisering. Det må man konkludere er tilfældet med hensyn til den sydligste udpegning. Det nærmeste eksisterende erhvervsområde er udpeget som miljøklasse 5, og placeringen er ca. midt i kommunen.

Naturgas Fyn, Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme har udtrykt interesse for at købe biogas fra et eventuelt kommende anlæg.

Byrådet vil arbejde for, at tilføre et eventuelt kommende biogasanlæg andet biomasse end husdyrgødning, for eksempel afklip fra grøftekanter og naturarealer, restprodukter fra industrier samt energiafgrøder.

I forhold til fremtidig planlægning har Byrådet vurderet, at der indenfor en konsekvenszone på 500 m fra fælles biogasanlæg i det åbne land ikke må planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med tilhørende retningslinjer.