AFLYST
Kommuneplan 2009

Højspændingsanlæg

Folketinget indgik i 2008 en energiaftale, som indebærer, at det overordnede elnet i Danmark hovedsaligt skal baseres på et kabellagt transmissionsnet.

I Svendborg Kommune findes to 150 kV luftledninger, som ejes af Energinet.dk. Det er således hensigten at luftledningerne skal kabellægges, og det vil i følge Energinet. dk's kabelhandlingsplan fra 2013 ske inden 2025/2030.

Som led i Svendborg Kommunes ønske om at skabe rammerne for et sundt liv er de sundhedsmæssige aspekter omkring højspændingsanlæg medtaget i kommuneplanen.

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.
  • der anvendes et forsigtighedsprincip i forhold til magnetfelter og folkesundhed.

Baggrund

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommunalplanlægningen - 2017.

Det er statens mål, at transmissionsnettet udbygges og kabellægges med henblik på at reducere generne fra eksisterende og nye højspændingsforbindelser. Den samlede langsigtede planlægning af højspændingsnettet skal ske på grundlag af de principper, der blev tiltrådt af Folketinget i 2008. Kommunerne skal samarbejde med den systemansvarlige virksomhed herom.

Elektriske og magnetiske felter

I nærheden af højspændingsledninger - og overalt, hvor der bruges el - findes der to slags felter: Elektriske og magnetiske felter. I de sidste ca. 25 år er der gennemført en omfattende international forskning i, om felterne er sundhedsskadelige.

I dag er der stort set enighed om, at elektriske felter ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

For magnetfelter har den største forskningsindsats været rettet mod kræft. Efter de sidste udmeldinger fra Det Internationale Agentur for Cancerforskning er status, at man ikke kan frikende felterne. På den anden side kan man heller ikke konkludere, at de er årsag til kræft.

Også andre sygdomme er undersøgt og undersøges stadig, men der er ikke konstateret årsagssammenhænge.

Da det ikke har været muligt at udelukke en sundhedsrisiko ved magnetfelter, anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip. Det danske forsigtighedsprincip siger:

  • Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg (både luftledning og jordkabler).
  • Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisternde boliger og børneinstitutioner.
  • Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Påvirkning af landskab og natur

Højspændingsledninger og - master er i kraft af deres længde og højde meget iøjnefaldende i landskabsbilledet. Ledningerne kan også påvirke fuglene negativt. 

Status

Der er i dag to 150 kV og fire 60 kV luftledninger samt en række 60 kV nedgravede kabler i kommunen, se kort.

Strategi og indsats

For at forbedre forsyningssikkerheden og for at minimere den negative påvirkning af landskabs- og naturværdier ser Byrådet gerne, at de eksisterende højspændings-luftledninger bliver lagt i jorden. Og såfremt det bliver aktuelt med en udbygning af højspændingsanlæg i Svendborg Kommune finder Byrådet ligeledes, at det bør ske som jordkabler, hvis det er teknisk og økonomisk forsvarligt. 

Af hensyn til folkesundheden udlægges der ikke arealer til byudvikling eller anden miljøfølsom anvendelse tæt på de eksistrende højspændingsledninger.

Retningslinier

Etablering af nye højspændingsledninger

  • Ved udbygning og sanering af højspændingsnettet skal befolkningens sundhed og hensynet til landskabs- og naturværdier prioriteres højt.

Konsekvenszoner for højspændingsledninger

  • Som hovedregel må der ikke udlægges områder til byudvikling eller meddeles tilladelse til miljøfølsom arealanvendelse, herunder til spredt bebyggelse, indenfor en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af luftbårne ledningstracéer, og 10 m på hver side af nedgravede ledninger.
Fravigelse

Når der inden for konsekvenszonerne, som hovedregel ikke må udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse eller til spredt bebyggelse betyder det, at en fravigelse af reglen kun kan finde sted, såfremt det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret efter ny statslige udmeldinge om kabellægning af transmissionsnettet. Retningslinjerne er uændret.