AFLYST
Kommuneplan 2009

Spildevand

Kommuneplanen indeholder retningslinier for placering af vandforurenende erhverv og for placering og udbygning af større spildevandsanlæg. 

Byrådets mål for spildevandsforsyningen udmøntes i Spildevandsplanen 2013-2024.

Lovgivning

Spildevandsforsyning reguleres gennem lov om Miljøbeskyttelse, Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., Miljømålsloven samt Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Mål

Det er Byrådets mål: 

 • at sikre at borgere og virksomheder oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.
 • at sikre tydelige Miljø- og Servicemål, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan forvente omkring spildevandshåndteringen.
 • at håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde – herunder at sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand er robust overfor klimaændringer.
 • yderligere at reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet og herved medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt.
 • at beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og mikroorganismer i spildevand.

Baggrund

Klimaændringer medfører behov for øget kapacitet i kloakkerne eller separering og lokal håndtering af regnvand. Derudover er der øgede krav til rensning af spildevand og afledning af regnvand. 

Spildevandet fra alle større bebyggelser i kommunen ledes via kloaknettet til et af de otte renseanlæg i kommunen: Egebjerg Syd, Hørup, Bjerreby, Egsmade, Skårup Tværvej, Brudager, Gudme eller Strandgården. Hovedkloakker og renseanlæg er vist på kortet.

Spildevandet fra mindre bebyggelser renses lokalt på de enkelte ejendomme i private renseanlæg. Bundfældningstankene i de private anlæg tømmes for slam én gang årligt gennem regulativfastsat tømningsordning, se Svendborg Vand og Affalds hjemmeside.

Ved udgangen af 2012 er der ca. 2000 ejendomme, som ikke er kloakeret og tilsluttet centralt renseanlæg.

Strategi og indsats

Svendborg Kommunes Spildevandsplan 2013-2024 fastlægger rammerne for udviklingen af spildevandssystemet.

I spildevandsplanen er der i perioden 2013-2015 planlagt kloakering af ca. 550 ejendomme. De planlagte hovedkloakker er vist på kortet. Sideløbende ydes en indsats for at forbedre rensningen for ejendomme med privat rensning, som afleder til særligt følsomme søer og vandløb.

Denne indsats er planlagt at medføre, at 200 ejendomme skal forbedre rensningen af deres spildevand ved etablering af biologisk minirenseanlæg, nedsivning, biologiske sandfiltre eller tilsvarende.

Endvidere skal overløb til hav, vandløb og søer fra de fælleskloakerede områder ved kraftige regnskyl minimeres ved etablering af bassiner og lignende.

De øgede regnmængder skal så vidt muligt håndteres i separatsystemer med decentral udledning/nedsivning. Dette bør ske ved en flersidet indsats, dels ved at begrænse regnvandsbelastningen af kloakkerne fra befæstede arealer, dels ved helhedstænkning ved udformning af byudviklingsområder, hvor regnvandet kan inddrages i byens rum, så det kan bidrage som et rekreativt element.

Aktiviteterne, der følger af spildevandsplanen skal suppleres med en indsats for udnyttelse af de øgede nedbørsmængder som en ressource i landskabet eller bymiljøet. 

Slam fra renseanlæggene vil i 2013-2024 fortsat blive anvendt til jordbrugsformål. Da størrelsen af den risiko, som udbringning af slam udgør over for grundvandet, ikke kendes, råder Svendborg Kommune dog til, at der ikke udbringes slam inden for de almene vandværkers indvindingsoplande.

Svendborg Spildevand A/S vil i første del af planperioden gennemføre et udredningsarbejde om alternative metoder til slambehandling og slamdisponering. Se mere her om i afsnittet om affaldsbehandling.

Retningslinjer

Placering eller udbygning af renseanlæg

 • Ved den konkrete placering eller udbygning af større spildevandsanlæg gælder følgende hensyn, der i de enkelte tilfælde skal afvejes mod tekniske og økonomiske forhold:
  • Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra vandindvindingsanlæg.
  • Afstanden til fælles vandforsyningsanlæg bør være mindst 150-300 m, afhængig af renseanlæggets udformning og tilsvarende 75-150 m fra enkeltvandsforsyningsanlæg.
  • Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra beboelse og opholdsarealer.
  • For større renseanlæg bør der tilstræbes en afstand på minimum 200 m til nærmeste beboelse. 

Spildevandsrensning i forbindelse med bebyggelse og anlæg i landzone

 • Etablering eller udvidelse af boliger, institutioner, ferie-/fritidsanlæg og virksomheder m.v. i det åbne land, herunder udnyttelse af eksisterende bygningsmasse, kan første ske, når spildevandsafledningen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af miljømålene for den anvendte recipient.
 • Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg, ved etablering af samletank med bortkørsel til et kommunalt centratrenseanlæg, ved nedsivningsanlæg eller ved biologisk minirenseanlæg i respekt af den vedtagne målsætning.
 • For anlæg på de små øer skal der som minimum ske en biologisk rensning af spildevandet.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret i overensstemmelse med forslag til spildevandsplan 2013-2014, herunder målsætningerne. Retningslinjerne er uændret. Der er ingen udpegning.

Spildevandsplan 2013-2014 indeholder indsatser, der er fastsat i Regionplan 2005 (som er ophøjet til landsplandirektiv). Her ud over er der indsatser, der forventes at blive fastsat i de kommende vandplaner. Disse indsatser vil blive implementeret gennem et tillæg til Spildevandsplanen, når de statslige vandplaner bliver endeligt vedtaget.