AFLYST
Kommuneplan 2009

Vandforsyning

Svendborg Kommune er forsynet med drikkevand fra 15 private almene vandværker og fra Svendborg Vand A/S, der er et kommunalt ejet aktieselskab. Der er desuden enkelte ejendomme, der forsynes af vand fra vandværker, som ligger i vores nabokommuner.

Endelig er der omkring 900 ejendomme i kommunen, der er forsynet fra egen boring eller brønd.

Kommuneplanen varetager også beskyttelsen af grundvandet som drikkevandsressource. Dette er beskrevet under afsnittet om grundvand.

Mål

I Vandforsyningsplanen opstilles tre overordnede mål.

  1. God drikkevandskvalitet
  2. Tilstrækkelig vandforsyning
  3. Sikker vandforsyning

Disse mål uddybes i Vandforsyningsplanen, der er under udarbejdelse.

Baggrund

Svendborg Vand A/S er den klart største aktør, der forsyner Svendborg by, dele af Tåsinge samt Stenstrup området. 

Der er herudover 15 private, almene vandværker: Bjerreby, Bøsøre, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Kirkeby, Hesselager Stationsby, Hundstrup, Lundeborg, Ollerup, Oure, Skaarup, Tved, Ulbølle, Vester Skerninge og Vindeby Vandforsyning.

Den samlede indvinding i Svendborg Kommune i 2008 var på 3,8 mill. m³. Fordelingen mellem vandværkerne ses på figuren.

Strategi og indsats

Svendborg Kommune, Miljø og Teknik udarbejder i 2009 en samlet vandforsyningsplan for Svendborg Kommune. I vandforsyningsplanen er der en række målsætninger og retningslinjer, der skal regulere kommunens administration af vandforsyningsområdet. Endelig tager Vandforsyningsplanen bl.a. stilling til hvilke områder de enkelte almene vandværker skal forsyne.

Vandforsyningsplanen skal udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de almene vandværker. Regelsættet findes i "Bek. nr. 1450 af 11. december 2007 om vandforsyningsplanlægning". 

Indtil den ny Vandforsyningsplan bliver vedtaget udgør vandforsyningsplanerne for Egebjerg, Gudme og Svendborg tidligere kommuner grundlaget for administrationen af vandforsyningsområdet i Svendborg Kommune.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden opdatering. Omtalte vandforsyningsplan er dog vedtaget september 2010.