AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013. 

Det er et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål.

Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, jf. Planlovens § 5b stk. 1, nr. 1. Vindforhold er en funktionel begrundelse, men lokalisering af vindmøller i kystnærhedszonen forudsætter en nærmere afvejning over for natur- og landskabsinteresserne.

Lovgrundlag

Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12/2011 om støj fra vindmøller

Kommuneplanens retningslinier for placering af vindmøller skal være i overensstemmelse med Vindmøllecirkulæret (CIR1H nr. 9295 af 22. maj 2009).

Eksisterende vindmøller og produktion

I Svendborg Kommune er der ultimo 2009 opstillet 42 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på cirka 36,2 MW, se kort over eksisterende vindmøller. På landsplan er der opstillet 5.200 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på cirka 3.150 MW.

Den samlede produktion fra vindmøllerne er ca. 57.000 MWh/årligt. Til sammenligning er det samlede el-forbrug inden for Svendborg Kommune på i alt ca. 263.000 MWh årligt. Dvs. at ca. 21,7 % af elforbruget i Svendborg Kommune produceres af vindmøller i Svendborg Kommune.

Vindmøllerne varierer meget med hensyn til totalhøjde  og effekt. Den mindste vindmølle er 26 m høj og har en effekt på 55 kW, mens de største vindmøller er 126,5m høj og har en effekt på 2,3 MW. Størstedelen er i højden omkring 70 m med en effekt mellem 600-900 kW afhængig af alder.

Totalhøjde

Møllens totalhøjde = højde til vingespids, når spidsen er højest over terræn (navhøjde + rotorens radius).

Hidtidig planlægning

På baggrund af en skrotningsordning for eksisterende vindmøller op til 450 kW gennemførte Fyns Amt i 2006 en planlægning med formålet dels at fjerne landskabeligt uheldigt opstillede vindmøller, og dels at opstille nye erstatningsvindmøller med højere effekt.

Da vindmølleplanlægningen overgik til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, overtog Svendborg Kommune planlægningen for to vindmøller på hver 2,3 MW ved Søby på Tåsinge i forbindelse med udskiftningsordningen. Disse er opstillet i september 2009, og har medført nedtagelse af 11 gamle, mindre møller.

Højere og mere effektive vindmøller

I takt med udviklingen får flere af de eksisterende møller en alder, hvor de er både udtjente og teknologisk forældede.

Inden for de seneste 5-10 år er vindmøllernes totalhøjde øget betydeligt, og effekten er samtidig flerdoblet. De kommercielle vindmøller, som er på markedet nu og i de kommende år, har en totalhøjde på 100-150 m og en effekt på op til 3,6 MW. De store vindmøller betyder, at vindenergien kan udnyttes bedre på mindre arealer.

De store vindmøller vil imidlertid udgøre et markant element i landskabet. Vindmøllerne vil være højere end andre landskabselementer, og selv i forbindelse med store tekniske anlæg og industrianlæg vil de fremtræde markant. Vindmøllerne vil i landskabet ofte kunne ses over store afstande. Som tommelfingerregel er store vindmøller et betydeligt landskabselement inden for 5 km, og et væsentlig landskabselement inden for 10 km. 

Hensyn til naboer gennem planlægningen

I forbindelse med planlægning for nye store vindmøller skal det sikres, at støjkrav til nærmeste naboer i Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan overholdes. Støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobebyggelse. Støjgrænserne skal også overholdes på den ejendom, hvorpå møllen/møllerne placeres.

I henhold til Miljøministeriets cirkulære om planlægning for vindmøller, må vindmøller ikke opstilles nærmere naboboliger end 4 gange møllens totalhøjde. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højest over terræn.

Skyggekast fra vindmøller kan være til stor gene for de omboende. Der er ingen danske regler for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. I Miljøministeriets vejledning om planlægning for vindmøller, anbefales det dog, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året.

Der kan være situationer, hvor ovennævnte minimumskrav angående støj og skyggekast ikke er tilstrækkelige til at hindre væsentlige gener af nabobeboelser.

Hensyn til landskab, natur og kultur

Udover hensyn til naboer skal der tages en række øvrige hensyn i udpegningen af nye vindmølleområder. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for vindmøller i kystnærhedszonen. Der kan desuden ikke opstilles vindmøller i fredskov. Samlet set betyder det, at der i Svendborg Kommune kun er begrænsede områder, som kan udpeges til vindmølleområder.

Opstilling af vindmøller

Ved opstilling af møller inden for de planlagte vindmølleområder, skal det kunne dokumenteres, at vindmøllerne kan overholde gældende lovgivning og retningslinier for f.eks. støj og skyggekast. Ligeledes skal visualisering benyttes til at dokumentere, at vindmøllerne kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs- og naturinteresserne. Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer m.v.), infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg), andre vindmøller og vindmølleparker m.v.

VVM-pligt

Som forudsætning for opstilling af en eller flere møller med totalhøjde på over 80 m, eller 4 møller og derudover skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse der indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-procedure).

Der kan derudover være tale om VVM-pligt for opstilling af møller, hvis det ved en VVM-screening vurderes, at projektet vil påvirke miljøet i væsentligt omfang.

Kommunen har planlægningskompetencen for vindmøller med en totalhøjde op til 150 m. Statens miljøcentre har planlægningskompetencen for vindmøller, som er højere end 150 m (og møller nær nationale grænser).

Husstandsvindmøller

Der er udviklet en række mølletyper, som er egnet til at forsyne enkeltliggende ejendomme med en del af strømforbruget. Husstandsmøller varierer meget i udformning, men fælles for dem er en lav højde og lille rotor, der gør at den landskabelige påvirkning ikke kan sammenlignes med de store møllers.

I cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller er husstandsmøller defineret som møller med en maksimal højde på 25 m, og de skal stå i umiddelbar tilknytning til bebyggelse på egen grund.

Husstandsmøller og landzonetilladelse

Opstilling af en husstandsmølle forudsætter normalt en landzonetilladelse.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er uændret.