AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Ifølge Planlovens § 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser samt sikring af kulturhistoriske og landskabelige bevaringsværdier.

Anden relevant lovgivning

Desuden henvises til vindmøllebekendtgørelsen af 15/12/2011 om varetagelse af støjhensyn og cirkulære af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.

Planlægning for nye vindmøller

 • Der kan opstilles vindmøller på op til 80 m inden for de på kortet udpegede vindmølleområder.
 • Opstilling udenfor disse områder kan kun ske i områder der udlægges ved en supplerende planlægning.
 • Ved planlægning for nye vindmøller skal radiokædeoperatører høres for at undgå konflikter mellem vindmøller og radiokædeforbindelser.
 • Afstanden fra en vindmølle til eksisterende og arealreservationer til fremtidige veje skal være minimum 1 gange møllens totalhøjde, ligesom vindmøller ikke må placeres i overordnede vejes sigtelinje.
Afstand til veje
I en afstand fra vejen på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens totalhøjde skal Vejdirektoratet gives mulighed for, af sikkerhedshensyn og på grundlag af en konkret vurdering, at forlange en mølle flyttet længere væk end 1,0 gange møllens totalhøjde. Der bør også foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles placering. F.eks. forøget risiko for overisning, distraktion i forbindelse med skilte, kryds, tilslutningsanlæg, osv. Afstanden mellem vindmølle og vej regnes fra yderste kant af vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod vej. For vej, der er pålagt vejbyggelinje, fastsættes afstanden fra denne.

Vindmøller og miljøhensyn

 • Ved planlægning for nye vindmøller skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så vindmøllerne samlet set i et område kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 • Ved planlægning for nye vindmøller skal det så vidt muligt sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (reel skyggetid) om året.
 • Indenfor en konsekvenszone på 320 m omkring udlagte vindmølleområder, må der ikke planlægges for, eller etableres boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse eller større tekniske anlæg.
Støj fra vindmøller

I henhold til vindmøllebekendtgørelsen af 15/12/2011 om varetagelse af støjhensyn § 3 må støjbelastningen fra vindmøllerne ikke overstige følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse idet åbne land: 

          a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. 

          b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. 

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse: 

          a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. 

          b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. 

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Nabobeboelse: Al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse. 

2) Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder. 

Udseende og opstillingsmønster

 • Vindmøller skal i videst muligt omfang opstilles på en måde, der tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand på 3-4 gange rotordiameter. 
 • Møller inden for samme område skal have samme udformning, navhøjde, rotordiameter, farve, omløbsretning og omdrejningshastighed. 
 • Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2.
 • Vindmøllerne skal etablers med rørtårn og gives en hvidlig ikke refekterende overflade.

Husstandsmøller

 • Husstandsmøller på op til 25 m kan opstilles efter konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt de opstilles i en afstand på maksimalt 30 m fra bebyggelse på egen grund og minimum 150 m fra nabobeboelse og disses udendørs opholdsarealer.
 • Ved landzonetilladelser skal landskabelige interesser vægtes højt.
 • Husstandsmøller kan som udgangspunkt ikke opføres i fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder, inden for naturnetværket, friluftsområder og kulturmiljøer.

Planlægning for vindmøller ved Søby

 • Nedenstående retningslinier i Tillæg nr. 5.06 til Kommuneplan 2005-2017 med VVM- redegørelse for opstilling af vindmøller ved Søby er fortsat gældende:
  • Der kan opstilles 2 vindmøller med en navhøjde på maksimalt 80 m og rotordiameter på maksimalt 93 m i henhold til kortbilag 1.
  • Møllerne skal være af samme type og størrelse.
  • I forbindelse med opstilling af de nye vindmøller, skal der foretages en sanering af en række eksisterende møller.

Sanering og nedtagning

 • I forbindelse med opstilling af nye vindmøller, skal der ske en sanering af eksisterende vindmøller, som udgangspunkt i en afstand på 28 gange de nye møllers totalhøjde.
 • Hvis en vindmølle i mere end et år ikke har været anvendt til energiproduktion, skal møllen samt fundament i en dybde på min. 1 m fjernes.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er uændret.