AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Videreførelse af eksisterende planlægning 

I forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2009 blev mulighederne for at reservere egnede arealer til store vindmøller med totalhøjde op til 150 m undersøgt. Fem områder blev vurderet konkret hver især. Byrådet vurderede herudfra, at der ikke umiddelbart er velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen, bl.a. på grund af de store landskabelige værdier i kommunen, og den relativt tætte bebyggelse i det åbne land - udover det allerede planlagte areal på Tåsinge.

Ligeledes finder Byrådet fortsat, hvad angår udnyttelse af vindenergi ved store vindmøller på 100 - 150 meters totalhøjde, at de bør placeres i "større" og mere robuste landskaber, end hvad Svendborg Kommune rummer samt i mindre tæt befolkede landskaber. Der er således ikke umiddelbart fundet muligheder for vindmøller med en større højde end 80 meter. På denne baggrund finder Byrådet derfor, at nye vindmøller som udgangspunkt maksimalt må have en højde på 80 m, og at der som udgangspunkt kun kan opstilles nye møller i forbindelse med en sanering af eksisterende vindmøller.

Byrådet har vedtaget, at der i forhold til den hidtidige planlægning ikke udpeges nye arealudlæg til vindmøller i Kommuneplan 2013.

Revideret planlægning

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2013-25, at de ville tage spørgsmålet om vindmøller op til debat igen. Dette vil ske som et tematillæg til kommuneplanen i løbet af 2014-2015.

Husstandsmøller

Byrådet ønsker fortsat mulighed for opstilling af husstandsmøller. Husstandsmøller skal dog kun kunne opføres ved ejendomme i det åbne land og i en afstand på mindst 150 meter fra nabobebyggelse. Endvidere skal de kunne indpasses i det omkringliggende landskab og bebyggelse og må ikke være i strid med kommuneplanens øvrige retningslinjer for det åbne land. I hvert enkelt tilfælde skal landzonemyndigheden godkende husstandsmøllernes placering.

Ved tilladelse til husstandsmøller bør de landskabelige interesser vægtes højt, idet disse møller kun har en begrænset el-produktion i forhold til genevirkningerne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er uændret.