AFLYST
Kommuneplan 2009

Trafik og infrastruktur

Veje, stier og jernbaner, som byerne og landområderne er bundet sammen af, er udtryk for behovet for at transportere sig og for den måde dagliglivets aktiviteter og byens bygninger og rum er organiseret på. Større spredning af byens funktioner og større sammensathed i den måde vi producerer og lever byens liv på stiller større krav til et veludviklet transportsystem. I takt med industrialiseringen, udviklingen af servicesamfundet og en arbejdsdeling, der rækker langt ud over lokalsamfundet, har transportbehovet været stærkt stigende, og især vejnettet synes konstant at være bagud med hensyn til kapacitet.

Den konkrete sammensætning af infrastrukturen i veje, stier, jernbaner og busruter udtrykker endvidere en prioritering af den individuelle transportadfærd i forhold til den kollektive. Sammensætningen er dermed også et udtyrk for hvilke fordele man ønsker at drage heraf - og hvilke gener der accepteres.

De senere års stigende fokus på sammenhængen mellem transportadfærd og klimaproblemer sætter den samlede mobilitet i et lokalsamfund som Svendborg Kommune på dagsordenen. Vi udfordres til en stillingtagen til forholdet mellem miljø i bred forstand og fortsat vækst og de krav til mobilitet og fremkommelighed, som sædvanligvis er knyttet hertil.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret. På grund af kommende større selvstændige planer videreføres afsnittene i al væsentlighed, selvom dele af afsnittene er uaktuelle.

For havnens vedkommende forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn i forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn.

I planperioden forventes ligeledes arbejdet med en overordnet mobilitetsplan, hvor de øvrige trafikemner vil indgå.