AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Vejudformning ift. bustrafik

  • Ved udformningen af vejanlæg og trafikløsninger i øvrigt, herunder også busterminaler, skal busruter i henhold til den kollektive trafikplan så vidt muligt sikres et hensigtsmæssigt forløb. 
  • Vejforlægninger og nye veje skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, hvor der er behov for betjening med kollektiv trafik - i byområder for hver ca. 500 m. 
  • Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med regional kollektiv trafik. 
  • Såfremt der alligevel etableres bump m.v., skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for regionale busser.

Jernbanestøj

  • Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
  • Det maksimale støjniveau og vibrationer fra jernbanetrafik må for støjfølsom arealanvendelse ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Jernbanestøj / fortolkningsbidrag

Du kan læse mere om jernbanestøj her.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.