AFLYST
Kommuneplan 2009

Stier

Cyklister og fodgængere kan med få undtagelser færdes på alle veje i Svendborg Kommune.

I Svendborg Kommune findes desuden et stinet, der giver de lette trafikanter mulighed for at færdes med større sikkerhed og tryghed samt, i visse dele af stinettet derudover at kombinere transport med naturoplevelser.

Trafiksikkerhed og sundhed er begge elementer i forebyggelse af ulykker og sygdom herunder navnlig de sygdomme, der er en følge af mindre fysisk aktivitet. Den daglige motion er en vigtig faktor for at fremme sundhed, og gode stier er et vigtigt virkemiddel i denne sammenhæng.

Ligesom vejnettet er det eksisterende stinet præget af et udviklingsforløb, som ikke altid har resulteret i de mest rationelle og direkte forløb. I forbindelse med en rekreativ anvendelse af stinettet betyder det mindre - eller kan ligefrem være en kvalitet - men hvis cykling skal udvikles som et realistisk alternativ til bilkørsel i Svendborg og lokalområderne omkring Svendborg, skal stinettet tænkes sammen med den øvrige infrastruktur og som en væsentlig, bestemmende faktor for hvordan byen organiseres.

Naturen danner rammen om mange af vore friluftsaktiviteter. Gennem de seneste årtier er der nedlagt mange stier samt mark- og skoveveje i det åbne land. Det er imidlertid vigtigt at bevare de tilbageværende stier til friluftsmæssige formål. Siden 2004 har der jf. naturbeskyttelsesloven således været anmeldepligt, hvis en lodsejer ønsker at nedlægge en sti eller markvej i det åbne land, og hvor kommunen skal vurdere, om stien eller markvejen kan nedlægges eller ej.

Naturen danner rammen om mange af vore friluftsaktiviteter. Gennem de seneste årtier er der nedlagt mange stier samt mark-og skoveveje i det åbne land og de tilbageværende stier er ofte usammenhængende rester, der er vanskeligt at anvende til friluftsmæssige formål.

Forhold omkring rekreative naturstier er også medtaget i afsnittet om rekreative interesser.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.