AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser

Det er Miljøministeriets mål, at den individuelle trafik, herunder cykel- og gangtrafik, sikres høj fremkommelighed og god trafiksikkerhed.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk.1 nr. 4 er det et krav at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

Der er ikke stillet særlige krav til planlægningen for cykel- og gangtrafik.

Stinettet

Stinettet kan opdeles i:

 • Overordnede stier
 • Lokale stier
 • Rekreative stier

Ved overordnede stier menes stier, der forløber mellem de enkelte lokalområdebyer eller bydele.

Ved lokale stier menes stier, der forløber i et lokalområde eller en bydel og forbinder de enkelte byfunktioner (skole, fritid, forretninger osv.) med hinanden.

Ved rekreative stier menes stier, der i bred forstand giver adgang til naturen.

Overordnede stier

I løbet af de sidste år er der sket væsentlige udvidelser/ombygninger af det overordnede stinet. Det drejer sig om:

 • Cykelsti fra Kirkeby Skole til Stenstrup Skole
 • Cykelsti fra Skårup til Nyborgvej
 • Sti syd for ny Ring Nord fra Nyborgvej til Ørbækvej 

Ved kommunesammenlægningen er der endvidere overført følgende stier fra Fyns Amt til Svendborg Kommune:

 • Del af cykelsti fra Kirkeby til Stenstrup Syd
 • Cykelsti fra Skårup til Nyborgvej

Og ved åbning af motorvejen mellem Odense og Svendborg overgår den nedlagte Rute 9 som kommunevej. Stien langs Rute 9 fra Sørupvej til Fåborgvej får et nyt forløb og overgår efter ombygning til en kommunal sti.

Stien fra Åkildevej i Vester Skerninge til Svendborgvej i Ollerup samt strækninger gennem Ollerup er fortsat en sti, der ejes og administreres af Vejdirektoratet.

Lokale stier

I løbet af de sidste år er følgende lokale stiprojekter igangsat:

 • Forlængelse af cykelsti langs Rantzausmindevej frem til Efterskolevej og
 • Ny sti fra Gryagervænget til Gudme Skole

Rekreative stier

Ved kommunalreformen er det tidligere Fyns Amts cykelrute overdraget til kommunerne og der er overført en natursti ved Bakkelundgård i Egebjerg Bakker fra Fyns Amt til Staten.

85 km af Øhavsstien, som kommunerne på Sydfyn har etabeleret i samarbejde med Naturturisme, går gennem Svendborg Kommune fra Lundeborg i øst til Fjældebroen i vest og fra Svendborg over Tåsinge til Langeland. Herudover er der offentligt anlagte naturstier på Skarø og Drejø, i Syltemade Ådal og på de offentligt ejede naturarealer og skove. I forbindelse med enkelte andre naturlokaliteter er der aftale med ejerne om offentlig adgang.

Der er afmærket en kort rute med tilladt ridning i området ved Hallindskoven, hvor også Hjerteforeningen og Svendborg Orienteringsklub har afmærkede ruter.

De rekreative stier er vist på kortet.

Se også afsnittet om rekreative interesser.

Øhavsstien

Øhavsstien omkranser Det Sydfynske Øhav og er med sine 220 km en af Danmarks længste vandreruter. Ruten går gennem Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Øhavsstien har et meget varieret forløb gennem et enestående kulturlandskab med flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder, som er præget af områdets spændende kulturhistorie. Der er udsigter ud over øhavet, som rummer de hyggelige øsamfund og som er et værdifuldt naturområde i international målestok.

Øhavsstien er en trampesti forbeholdt vandrere og er afmærket hele vejen med skilte. Ruten er primært etableret ved frivillige aftaler på privat ejet jord og er sikret ved tinglysning. For den 85 km lange strækning gennem Svendborg Kommune er der udgivet 3 foldere med beskrivelse af stiens forløb og de oplevelser, som man kan få langs stien.

Stien vedligeholdes af kommunen ved slåning af et ca. 1,5 m bredt spor.

Kirke- og hovstier

Kirke- og hovstier er, som navnene antyder, meget gamle og består typisk af en trampet sti langs hegn eller på markveje på landet, hvor offentligheden har ret til at færdes hele døgnet. Der er registreret kirkestier ved Ollerup og Skårup. Hovstien ved Hvidkilde indgår i Øhavsstien.

Stierne kan være optaget i Vej- og stiregisteret som offentlig sti, men er ikke altid udskilt i matriklen. Hvis stierne ikke er optaget i Vej- og stiregisteret, kan der opstå tvivl om stiernes retsmæssige status.

Skov- og naturstier

I kommunes skove og naturområder er der mange stier, som kan udgøre et samlet forløb med mulighed for rundture i området. Der er ingen samlet registrering af stierne eller plan for deres udbygning.

I folderen "Skovture i Svendborg - fra Ørkild til Skårup Skovmølle" er der beskrevet to ruter i den østlige del af Svendborg.

Cykelruter

I Svendborg Kommune findes nationale, regionale og lokale cykelrutenet, der overalt forløber ad mindre kommuneveje.

Gennem kommunen forløber den national rute, "Sydhavsruten", der strækker sig fra Vadehavet i vest til Møns Klint i øst. På Fyn forløber den langs kysten fra Fåborg til Svendborg og videre over Tåsinge til Langeland.

Ruten er afmærket.

Det tidligere Fyns Amt har etableret et regionalt rutenet, hvoraf tre ruter går gennem Svendborg Kommune:

 • Rute nr. 50 forløber langs kysten fra Fåborg via Svendborg til Nyborg. Den nationale rute "Sydhavsruten" indgår her i.
 • Rute nr. 79 forløber fra Korinth ind over De Sydfynske Alper til Gudme og videre til Ørbæk/Nyborg.
 • Rute nr. 55 forløber mellem Odense og Svendborg.

Det regionale rutenet i Svendborg Kommune er på godt 120 km. Ruterne er afmærket.

Svendborg Kommune har også etableret lokale ruter. De forløber typisk som sløjfer på det regionale net med korte ture på 20 til 48 km. Der er i alt 12 ture, der alle er afmærket.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.