AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Udvikling af et overordnet stinet

For at fremme trafiksikkerheden ønsker Byrådet, at skabe mulighed for hurtig, tryg og sikker transport mellem de enkelte lokalområder og bydele. Det kan bl.a. ske ved at etablere stier. For at det bliver attraktivt at benytte disse stier, skal der være lys og fast belægning, og der skal være sikre krydsninger, hvor hovedstinettet krydser vejnettet. Navnlig tryghed har betydning for, at forældre tør sende børnene ud på stier til og fra skole og fritidsaktiviteter. 

Det overordnede stinet omfatter både stier i eget tracé og cykelstier langs veje. Der kan også indgå lokalveje, hvor vejen benyttes til stitrafik og f.eks. binder stier i eget tracé sammen.

Svendborg Kommune vil udarbejde en plan for det overordnede stinet med en fastlagt tidsfølge, der sikrer, at alle lokalområder og bydele bindes sammen, og der sikres hurtige og direkte forbindelser fra oplandet ind mod Svendborg bymidte. 

Stinettet alene sikrer ikke at cyklen overtager større andele af transportarbejdet fra biltrafikken. Der skal en bred vifte af indsatser til. Byrådet ønsker derfor, at stiplanen udarbejdes som led i en samlet handlingsplan for cykelfremme.

Lokale stier til det lokale liv

De lokale stier i et lokalområde eller en bydel sikres bedst ved en sammenhængende planlægning fra det tidspunkt udviklingen af et område påbegyndes. Et lokalt effektivt og sammenhængende stinet er således en naturlig del af Tankefuldprojektet, men er straks sværere at udvikle indenfor eksisterende byområder. Hver gang der sker en omdannelse eller nyudvikling indenfor en bydel, er det derfor vigtigt, at der indtænkes muligheder for at placere et stykke lokal sti.

I store dele af den eksisterende by findes ikke et stinet og der er ikke mulighed for at presse et nyt stinet ned over lokalkområdet eller bydelen. De eksisterende lokalveje må derfor indgå som en del af nettet, eller der må indføres restriktioner på f.eks. fordelingsveje for at sikre cykeltrafikken.

Byrådet ønsker derfor, at det ved lokalområde-, bydels og lokalplanlægning indgår som en fast rutine, at der indarbejdes et lokalt stinet. 

Rekreative stier til fornøjelse og oplevelse

Byrådet ønsker øget fokus på adgang til natur, skov, strand og kulturarv for kommunens nuværende og fremtidige borgere, turister og virksomheder. Byrådet ønsker, at der udarbejdes en oversigt over det eksisterende rekreative stinet og en handlingsplan for nye rekreative stier.

Det rekreative stinet skal sikre øget adgang til friluftsliv, motion og naturoplevelser tæt på boligen og skabe rammer for øget fællesskab, samvær og sundhed.

Handicappede skal gives mulighed for oplevelser på lige fod med andre på udvalgte steder og særlige brugergrupper bør sikres øget tilgængelighed som f.eks. ridestier og mountain-bike ruter.

Med udgangspunkt i eksisterende stier, mark- og skovveje samt gamle stier, der tidligere har været brugt som smutvej til kirke og skole eller for den lokale post, søges etableret nye stiforløb og gerne "rundture/sløjfer" på 4-5 km i nærheden af alle større byer og landsbyer (mere end 500 indbyggere).

Ved udvikling af nye bolig- og erhvervsområder søges der etableret adgangsmuligheder til nærliggende rekreative stier. 

Herudover vil Svendborg Kommune arbejde på at udbygge Øhavsstien. Det vil i første omgang ske med en forbindelse mellem Lundeborg og Klintholm, en videreførelse af stien gennem Vejstrup Ådal ned til kysten samt en sti som binder Egebjerg Bakker sammen med Ollerup by og Øhavsstien i Vester Skerninge. Disse projekter indgår som et led i Cittaslow Handlingsplanen. I projektet Tankefuld indgår en udbygning af ridestier med forbindelse til områdets private mindre rideskoler og stalde. Der er endvidere planer om at etablere "kaffepletter", små spisepladser med passende indbyrdes afstand på ruten. Planerne koordineres med Naturturisme I/S.

Rekreative stier anlægges typisk som trampestier (hvor folks færden holder stien farbar) eller i grus uden belysning, og der sker ingen snerydning om vinteren. Særlige forhold kan gøre sig gældende for handicapvenlige stistrækninger som asfalteres eller ridestier, som anlægges i eget tracé.

Den rekreative stiplan indgår i den grønne struktur. Stierne følger de grønne kiler, der indeholder de særlige naturområder, eksisterende skove, strand og hav

Det er også vigtigt, at det rekreative stinet planlægges med forbindelse til regionale stinet.

Se i øvrigt afsnit om rekreative interesser i naturen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.