AFLYST
Kommuneplan 2009

Sydfyns Flyveplads

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge er én ud af tre mindre flyvepladser på Fyn, som supplerer Odense Lufthavn. Flyvepladsen dækker såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov og er kendetegnet ved en relativt stor andel af ikke lokale operationer. Flyvepladsen har landingsbane i græs og har dermed begrænsede anvendelsesmuligheder ift større fly og anvendelse på alle tider af året. 

Baggrund

I 1990 blev der udarbejdet en rapport på baggrund af en analyse af udviklingsmulighederne for Sydfyns Flyveplads - herunder i fase tre en asfaltering af landingsbanen. I de første to faser af planen er banen drejet og der er derefter etableret landingslys.

Med det sydfynske områdes forbedrede tilgængelighed i forlængelse af den faste forbindelse over Storebælt og senest åbningen af Svendborgmotorvejen er behovet for flyvning som alternativ til bilen blevet mindre. Sydfyns Flyveplads´ fremtidige rolle må derfor forventes primært at ligge indenfor fritidsbrug og en mindre grad af erhvervsmæssig anvendelse. Der er de seneste år sket en stigende anvendelse af helikoptere til transport og erhvervsmæssig anvendelse ligesom helikopteren er nødvendig i forbindelse med betjeningen af øerne i forhold til Svendborg Sygehus. Etablering af en helikopterlandingsplads kunne derfor være et fremtidigt behov.

Flyvepladser er årsag til en væsentlig støjbelastning af omgivelserne og det er vigtigt at der ikke placeres boliger og anden støjfølsom anvendelse så tæt på flyvepladsen at dette giver uacceptable støjgener.

Omkring flyvepladsen er der fastlagt et støjkonsekvensområde efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Støjkonsekvensområdet er beregnet efter den såkaldte Day-evening-night level metode (DENL-metoden) som vægter støj om aftenen og natten højere end støj om dagen. I beregningerne indgår bl.a. forudsætninger om trafikmængden, fordelingen af flytyper og fordelingen af trafikken på året, ugen og døgnet.

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Sydfyns Flyveplads imødekommer såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov.
  • sikre, at støjbelastningen og andre miljømæssige belastninger fra flyvepladsen holdes på et acceptabelt niveau.

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11 a, stk.1  er det et krav at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1 skal kommuneplanen indeholde retningslinier, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Flystøj

  • Der må ikke placeres støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvensområdet omkring Sydfyns Flyveplads.
Fortolkningsbidrag vedr. flystøj

Det skal ved udvidelse af Sydfyns Flyveplads dokumenteres, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse som hovedregel ikke påføres støjniveauer, der er højere end støjgrænserne for flyvepladser. Disse støjgrænser må endvidere ikke overskrides ved etablering af ny støjfølsom arealanvendelse. På kortet er der omkring Sydfyns Flyveplads angivet et støjkonsekvensområde, der i spring på 5 dB viser, hvor støjgrænserne kan overholdes.

Støjgrænser for Sydfyns Flyveplads ift. forskellige arealanvendelser:

Arealanvendelse Støjgrænse
Boligområder inkl. udendørs opholdsarealer og støjfølsomme institutioner 45 dB
Spredt bebyggelse i det åbne land 50 dB
Rekreative områder med overnatning 45 dB
Rekreative områder uden overnatning 50 dB
Liberaler erhverv m.v. i byområder 60 dB

Udvidelse af Sydfyns Flyveplads

  • Øgede aktiviteter på Sydfyns Flyveplads må kun ske, såfremt det kan godtgøres at væsentlige nationale og regionale samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse og kommuneplanens arealreservationer for andre formål.
  • Det skal ved udvidelse af Sydfyns Flyveplads endvidere dokumenteres, at der er behov for udvidelsen.
  • Såfremt Sydfyns Flyveplads udbygges med fast overflade på banearealerne, skal der samtidig etableres passende renseforanstaltninger for overfladevandet, som kan indeholde afisningsmidler. Formålet skal være at overholde  mål for recipientkvaliteten.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.