AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Bosætning, erhverv og trafik

Byens opbygning, fordelingen af boliger, arbejdspladser, butikker, skoler og andre byfunktioner og sammenhængen mellem byen og landet er afgørende for hvor meget trafik der genereres. En rationel planlægning af byudviklingen og en effektiv udnyttelse af den eksisterende by kan derfor få væsentlig betydning for trafikkens CO2 udledning og dermed de fremtidige klimaudfordringer. Byrådet vil udnytte muligheden for gennem planlægning af byens funktioner at bidrage til en klimaforbedring, men også i detaljen sikre tilgængelighed for alle byens brugere. Byrådet vil derfor igangsætte

 • Udarbejdelse af en lokaliseringspolitik efter en vurdering af byfunktionernes transportmæssigt mest bæredygtige placering i byen. Planlægningen kan omfatte en vurdering af virksomhederne efter det såkaldte ABC-princip, hvor byen vurderes efter hvor god tilgængelighed der er for henholdsvis biler, cykler og kollektiv trafik og byfunktionerne fordeles efter trafikbehov.
 • Udarbejdelse af strategi for fortætning af bolig- og erhvervsområder. Spredt og åben byvækst skaber mere trafik og vanskeliggør og fordyrer kollektiv trafik. Omvendt kan en fortætning i dele af byen forbedre mulighederne for brug af cykel og kollektiv trafik.
 • Udarbejdelse af områdeplaner. I planlægningen af kommunens bydele og lokalområder skal der være fokus på at skabe sammenhænge som forbedrer cyklisternes muligheder og bedst muligt kan betjenes med den kollektive trafik.
 • Udarbejdelse af handlingsplan for forbedret tilgængelighed og retningslinier for sikring af tilgængelighed ifm lokalplanlægningen. 

Mobilitet

Kravene til mobilitet forøges til stadighed og resultatet er et næsten konstant stigende trafikarbejde, trængsel på vejene og stigende CO2 udledning. Byrådet ønsker derfor at igangsætte

 • Udarbejdelse af en mobilitetsplan, som kan omfatte bl.a. følgende: tiltag der fremmer overflytning af trafikarbejde fra bil til tog og bus på lange rejser og fra bil til cykel og bus på korte rejser, parkeringsrestriktioner i bymidten og fremme af decentrale parkeringspladser omkring bymidten samt forbedret sammenhæng mellem trafikarter.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan for cykelfremme, som kan omfatte bl.a. følgende: forbedret rutenet, forbedrede cykelfaciliteter i byen og ved arbejdspladser, kampagner, sammenkobling med sundhedsprojekter osv.
 • Udarbejdelse af kollektiv trafikplan. Den kollektive trafikplan som er under udarbejdelse efteråret 2009 omhandler primært konsekvenserne af omlægningen af det regionale busnet, der indebærer nedlæggelse af flere ruter i Svendborg Kommune. Der skal derefter igangsættes udarbejdelse af en opfølgning på denne plan, som omfatter en revurdering af bybusnettet.

Trafikmiljø

Forbedret teknologi i bilerne, omlægning til nye brændstofformer, herunder øget anvendelse af elbiler kan medvirke til en reduktion af den trafikskabte luftforurening. Stigende trafikmængder vil imidlertid alt andet lige forværre støj- og luftforureningsproblemer langs vejene. Der foreligger imidlertid ikke en opdateret viden om den trafikskabte luft- og støjforurening i Svendborg Kommune og en målrettet indsats er derfor også vanskelig at igangsætte. På trafiksikkerhedsomådet fremlægges der efteråret 2009 en ny trafiksikkerhedsplan. Byrådet vil derfor igangsætte:   

 • kortlægning af støj- og luftforurening fra trafikken samt en handlingsplan for nedsættelse af den trafikskabte forurening. I denne sammenhæng vil mulighederne for etablering af en kommunal pulje til finansiering af støjdæmpende foranstaltninger blive undersøgt.
 • løbende opfølgning og evaluering af trafiksikkerhedsplanen
 • alle større vejprojekter skal inden gennemførelse gennemgås af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor

Svendborg i den regionale trafik

Det sydfynske områdes vigtigste opkobling på det nationale vejnet ligger i Rute 9 og med hensyn til jernbane i Svendborgbanen. Efter færdiggørelsen af Svendborgmotorvejen er det oplagt at arbejde for forbedringer på Svendborgbanen og vende blikket mod sydøst mod de muligheder den kommende Femernforbindelse giver. Byrådet vil derfor arbejde for

 • En opfølgning på rapporten "Fyn og Femern - fra omvej til smutvej", herunder for fremme af forbedret vejforbindelse over Tåsinge /Langeland, styrkelse af Svendborgbanen og en ny syddansk godshavn i Spodsbjerg osv.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.