AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

Det er bl.a. Miljøministeriets mål, at:

 • den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen og er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.
 • der sikres arealer til infrastrukturanlæg herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.
 • den fysiske planlægning bliver helhedsorienteret, og at der gennem den mellemkommunale koordinering sikres en sammenhængende overordnet transportstruktur.
 • der sker en koordinering mellem den kommunale og den statslige transportplanlægning.

De offentlige veje i Svendborg Kommune

Staten (Vejdirektoratet) bestyrer Rute 9, som er motorvejen Odense - Svendborg og hovedlandevejen over Tåsinge samt vejforbindelsen Rute 44 mellem Svendborg og Faaborg. Kommunalreformen har betydet, at Svendborg Kommune har overtaget amtsvejene Svendborg - Nyborg, Svendborg - Ørbæk, Snarup - Slæbæk, og ringforbindelsen Ring Nord.
I forbindelse med færdiggørelsen af motorvejen overtages den gamle Rute 9 fra Kværndrup til Svendborg som kommunevej.

Den samlede længde af kommunevejene inden overtagelse af gammel Rute 9 i Svendborg er 867 km. Med den gamle Rute 9 bliver den samlede vejlængde 877 km.

I kommuneplanen fastlægges en vejplan, der er baseret på en vejklasseplan, godkendt af byrådet. Formålet med vejklasseplanen er at sikre, at vejene udgør en trafikal helhed for hele kommunen. Samtidig udgør flere af de tidligere amtsveje vigtige forbindelser på tværs af kommunegrænsen. Det er derfor specielt vigtigt, at disse veje har et så ensartet serviceniveau som muligt, dvs. en ensartet fremkommelighed og ensartet udformning og vedligeholdelsesstandard, herunder standard for vintertjeneste på tværs af kommunegrænsen.

Formålet med vejklassificeringen, er at få et værktøj til brug for både planlægning af vejenes udvikling og driften af vejene.

Vejklassificeringen er gennemført med udgangspunkt i vejreglernes anbefaling, og vejnettet klassificeres, så de afspejler vejenes trafikale funktion og betydning og opdeles i:

 • Gennemfartsveje betjener gennemfartstrafik og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for trafikanterne - dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer. 
 • Fordelingsveje forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed - dvs. veje med en del kryds og tilslutninger og også en del langsomkørende trafik. 
 • Lokalveje betjener lokaltrafikken og tilgodeser god tilgængelighed og sikkerhed for alle - især de lette trafikanter - dvs. veje med mange kryds og tilslutninger og lave hastigheder af hensyn til sikkerheden.

Vejnettet i landområderne

I Svendborg Kommune er ud over statsvejene følgende kommuneveje klassificeret som gennemfartsveje (de tidligere amtsveje):

 • Vejforbindelsen mellem Svendborg og Nyborg, landevej 702
 • Ringforbindelsen nord om Svendborg, landevej 733.

I Svendborg Kommune er følgende kommuneveje, der fører en stor mængde trafik klassificeret som fordelingsveje:

 • Vejforbindelsen mellem Svendborg og Ørbæk, landevej 710
 • Vejforbindelsen fra Landevej 702 ved Broholm over Gudme, Gudbjerg til Kværndrup
 • Vejforbindelsen fra landevej 702 ved Broholm til Lundeborg
 • Vejforbindelsen mellem Gudme og Hesselager
 • Vejforbindelsen Dongs Højrup - Brændeskov - til Ørbækvej
 • Vejforbindelsen fra Svendborgmotorvejen gennem Kirkeby og Stenstrup
 • Parallelforbindelsen (aflagte rute 9) langs Svendborgmotorvejen, nu rute 167
 • Vejforbindelsen mellem Vester Skerninge og Stenstrup
 • Vejforbindelsen fra rute 9 til Vornæs
 • Vejforbindelsen fra rute 9 til Skovballe

De øvrige veje benævnes lokalveje. Lokalvejene opdeles yderligere i veje med tung trafik/gennemkørende trafik, veje med bus/skoleveje og alle øvrige lokalveje.

Gennemfartsveje og fordelingsveje er de overordnede veje, hvor der skal sikres en god fremkommelighed kombineret med god trafiksikkerhed. For gennemfartsveje betyder det et minimum af vejtilslutninger og begrænset facadeadgang.

For fordelingsveje, som er forbindelser mellem større bysamfund og bindeled mellem lokalvejene, er der flere vejtilslutninger og facadeadgange, men af hensyn til trafiksikkerheden er det nødvendigt at begrænse antallet af nye tilslutninger/adgange.

De overordnede vejes formål er at betjene den gennemkørende trafik. Herudover forekommer der på dette vejnet en større eller mindre andel af lokal trafik.

Lokaltrafikkens karakter (krydsning af vejen, indsving til sidevej, lav hastighed) er forskellig fra den gennemkørende trafiks karakter, ikke mindst fordi den lokale trafik har en større andel af bløde trafikanter. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det nødvendigt at holde den lokale trafik på et passende lavt niveau i forhold til den gennemkørende trafik.

Vejklasser i Svendborg Kommune kan ses på kortet:

Lokaltrafikkens omfang på det overordnede vejnet

Ved udlæg af arealer til byvækst og andre trafikskabende aktiviteter, såsom butikker, skoler og lignende samt sommerhusområder, campingpladser, golfbaner og lignende anlæg til ferie og fritidsformål er det derfor vigtigt, af trafiksikkerhedsmæssige grunde at placere de nye aktiviteter hensigtsmæssigt i forhold til det nuværende og planlagte overordnede vejnet. En byudvikling, som holdes på den ene side af en overordnet vej, giver som regel mindre lokaltrafik på den overordnede vej end ved en fordeling på begge sider af den overordnede vej.

Den overordnede vejs sikkerhedsniveau er i øvrigt afhængig af bl.a.:

 • antallet af adgange, idet det som hovedregel gælder, at jo færre vejtilslutninger og adgange til enkeltejendomme des højere sikkerhedsniveau,
 • udnyttelsen af de enkelte adgange og
 • den fysiske udformning af de enkelte adgange.

Der bør på frie strækninger tilstræbes afstande på mindst 1 km mellem vejtilslutninger, mens der langs bestående veje i byområder bør tilstræbes afstande på mindst 500 m.

Evt. ønsker om nye adgange skal efter Lov om offentlige veje forelægges vejbestyrelsen. Ansøgningen bilægges en samlet plan for det relevante område, der dokumenterer det trafikale behov og nødvendigheden for den ønskede nye vejtilslutning.

Målet er at få gennemfartstrafikken (trafik, som ikke har ærinde i området) væk fra lokalvejene for derved at trafiksikre og fredeliggøre lokaltrafikområderne.

Vejnettet i Svendborg by

I Svendborg By er vejnettet klassificeret efter samme retningslinjer som i landområderne oven for. I byområdet er følgende kommuneveje, af overordnet betydning klassificeret som gennemfartsveje:

 • Ørbækvej mellem ring Nord og Nyborgvej
 • Nyborgvej mellem Ring Nord og Dronningemaen
 • Dronningemaen
 • Johannes Jørgensens Vej

I byområdet er følgende kommuneveje, der fører en stor mængde trafik klassificeret som fordelingsveje:

 • Odensevej - Vestergade
 • Toldbodvej
 • Linkenkærsvej - Hestehavevej - Brovejen og Christiansminde Vej
 • Fåborgvej
 • Ryttervej - Wandallsvej

De øvrige veje benævnes lokalveje. Lokalvejene opdeles yderligere i veje med tung trafik/gennemkørende trafik, veje med bus/skoleveje og alle øvrige lokalveje.

Gennemfartsveje og fordelingsveje i byerne skal som på landet sikre en god fremkommelighed, men i byerne skal der samtidig tages hensyn til, at der færdes flere bløde trafikanter. Derfor spiller trafiksikkerheden en stor rolle ved fastlæggelse af vejens standard.
Der skal sikres et minimum af vejtilslutninger og begrænset facadeadgang. Der skal være cykelstier eller cykelbaner, og der skal være buslommer til den kollektive trafik. 

Hastigheden i byerne bør på trafikveje begrænses til 60 - 70 km/h og på øvrige trafikveje til 50 km/h. På lokalvejene med tung/gennemførende trafik og bus/skolevej er det tilgængeligheden og trafiksikkerheden og ikke fremkommeligheden, der er væsentlig. Cyklisterne bør færdes på cykelstier eller cykelbaner, der kan etableres trafikchikaner og hastigheden bør begrænses til 30 - 40 km/h. På øvrige lokalveje bør hastigheden begrænses til 10-20 km/h, og der bør etableres trafikchikaner. Bymidten bør indrettes på trafikanterne præmisser og hastigheden skal være lav, 10-20 km/h.

Vejreservationer

Kommuneplanen indeholder en række vejreservationer for dels statsveje, dels kommunale veje:

Sundbrovejens forlægning ved Bregninge og Lundby (statsvej)

Fra Regionplan 2005 overføres reservationen for en forlægning af Sundbrovej fra Vindebyvest om Bregninge og Nord om Lundby med tilslutning til den eksisterende Rute 9 øst for Lundby ved Lunkebugten. Reservationen giver mulighed for forbedring af miljø og trafiksikkerhed i såvel Bregninge som Lundby og forbedrer fremkommeligheden for den gennemkørende trafik.

Ny Fåborgvej (statsvej)

Fra Regionplan 2005 overføres reservationen for en Ny Fåborgvej syd om Hvidkilde Sø og syd om Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle. I Kommuneplanen forskydes reservationen efter aftale med vejdirektoratet noget mod nord i området nord for Hellegårdsvej for at ramme Johannes Jørgensens Vejs skæring med den nye vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen. Reservationen giver mulighed for forbedring af miljø og trafiksikkerhed i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle og øger fremkommeligheden for den gennemkørende trafik.

Ny vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen

Som led i udbygningen af Tankefuldområdet vest for Svendborg by fastlægges der i kommuneplanen en reservation for en vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen. Den nordligste del af vejreservationen svarer til en reservation i Regionplan 2005. For denne vejstrækning samt Johannes Jørgensens Vejs forlængelse fremlægges der efteråret 2009 en VVM redegørelse. I den forbindelse vurderes de miljømæssige konsekvenser af såvel et hovedforslag som alternativer og varianter.

Johannes Jørgensens Vejs forlængelse

Johannes Jørgensens Vejs forlængelse indgår som ovennævnte vej i udbygningen af Tankefuldområdet. Vejen forbinder Ryttervej med den nye vej mellem Fåborgvej og Dyrekredsen og er omfattet af samme VVM-undersøgelse.

Tom Kristensens Allé

Reservationen til Tom Kristensens Allé giver mulighed for en direkte forbindelse mellem Bergmannsvej og Gambøtvej/Søndervej. Reservationen giver mulighed for en forbedring af miljø og trafiksikkerhed i Thurø By og forbedrer adgangen til den østlige del af Thurø.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.