AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

 • trafikafviklingen på gennemfarts- og fordelingsveje er velfungerende både for bilister og kollektiv trafik, sådan at der sikres god mobilitet og fremkommelighed og at miljøbelastningen reduceres.
 • fremkommelighed prioriteres højest på gennemfartsveje, som afvikler den regionale trafik og trafikken mellem bydele.
 • der tilstræbes en lavere hastighed på fordelingsveje end på gennemfartsveje, samt at den gennemkørende trafik på fordelingsvejene reduceres mest muligt.
 • der på gennemfarts- og fordelingsveje tilstræbes en adskillelse af lette trafikanter fra den øvrige trafik.
 • trafik på lokalveje afvikles på de svage trafikanters betingelser.
 • vejstøj begrænses af hensyn til borgernes sundhed og velbefindende.
 • støjfølsomme aktiviteter - i tilfælde af at vejstøj er uundgåelig - sikres ved overholdelse af gældende grænseværdier gennem planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger.
 • den tunge trafik begrænses til trafikveje og i størst mulig omfang holdes udenfor Svendborg Bymidte.
 • Torvet friholdes for biler gennem etablering af yderligere parkeringsmuligheder langs Den indre Ring. 
 • der gennemføres den nødvendige vedligeholdelse for at sikre vejkapitalen og at vejene i øvrigt holdes i en forsvarlig stand.
 • vejene og vejenes omgivelser forskønnes.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.