AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

De væsentligste krav til den kommunale planlægning er:

I henhold til Planlovens § 11 a, stk.1 nr. 4 er det et krav at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

I henhold til Planlovens § 11 e, stk. 1 nr. 3 skal kommuneplanen som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner samt opretholde arealreservationer givet ved projekteringslove og anlægslove.

Kommuneplanen skal lægge statslige planer for fremtidige infrastrukturanlæg herunder vejanlæg og baneanlæg, andre overordnede planer efter sektorlovgivningen og væsentlige ændringer i betjeningsomfang til grund for planlægningen (Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 3 og 9).

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 8 skal kommuneplanen indeholde retningslinier, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Se også retningslinjer for Vejudformning ift. bustrafik.

Vejreservationer

 • Inden for de på kortet viste reservationer for fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation der vurderer, om dette er tilfældet.

Planlægning for veje vest for Svendborg by

 • Nedenstående retningslinier i Tillæg nr. 5.28 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017 med VVM-redegørelse for nye veje vest for Svendborg by er fortsat gældende:
  • Der kan etableres en ny nord-sydgående vej fra Fåborgvej til Dyrekredsen og en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej mod vest med en principiel linieføring som vist på kortbilag 1. Johannes Jørgensens vej tilsluttes via rundkørsel til den nye nord-sydgående vej. Vejstrækningerne etableres som 2-sporede veje.
  • Den nord-sydgående vej krydser Egense Ås. Krydsningen skal foretages ved, at der etableres en tunnel gennem åsen på en strækning af ca. 60 m.
  • Der skal etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen sker med en maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal.
  • Langs vejanlæggene skal der etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som sikrer, at de tilstødende områder ikke belastes udover nedennævnte grænseværdier:
   • For boliger, institioner, skoler, undervisning plejehjem m.v: 58 dB(A)
   • For kontorer, hoteller m.v.: 63 dB(A)
   • For rekreative områder: 53 dB(A)
  • Langs det nye vejanlæg skal gennemføres afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger til modvirkningaf negativ påvirkning på naturområder i henhold til kortbilag 2.
  • Under anlægsarbejdet træffes normale forholdsregler til minimering af gener (støj, støv og vibrationer) ved nabobebyggelse.
  • Vejanlægget kan gennemføres etapedelt.
  • Udformningen af tilslutningen mellem den nord-sydgående vejforbindelse og Fåborgvej (markeret med stiplet ramme på kortbilag 1) fastlægges i samarbejde med de statslige vejmyndigheder i forbindelse med et konkret vejprojekt
   for disse strækninger.

Vejtilslutninger

 • Til de overordnede veje, som er klassificeret som gennemfartsvej bør der almindeligvis ikke etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje. For den overvejende del af vejnettet i Svendborg Kommune er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke kan opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af bestående. Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger, herunder strækninger i det åbne land, og afstande på minimum 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder. Ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner skal f.eks. gennem en samlet plan for vejbetjening af planområdet redegøres for, hvordan retningslinierne vedr. afstande mellem sidevejstilslutninger overholdes. De overordnede veje er:
  • Vejforbindelsen mellem Svendborg og Nyborg, landevej 702
  • Ringforbindelsen nord om Svendborg, landevej 733.
  • Landevej 733 fra motorvejen til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn kommune (Statsvej)
  • Rute 9 over Tåsinge

Ændringer i overordnet vejnet

 • Der kan ikke uden forhandling med vejmyndigheden vedtages kommuneplaner og lokalplaner, der forudsætter ændringer i det overordnede vejnet.

Prioritering af ulykkesforebyggende anlæg

 • Byrådets prioritering af i hvilken rækkefølge ulykkesforebyggende anlæg skal gennemføres på vejnettet foretages ved hjælp af den af Byrådet vedtagne prioriteringsmodel.

Interesseafvejning ifm. vejanlæg

 • Ved anlæg af nye veje skal vejmyndigheden tage vidtgående hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. Der skal redegøres for den foretagne interesseafvejning i kommuneplanlægningen.
 • Ved anlæg af forlægninger skal det i rimeligt omfang tilstræbes, at aflagte vejstrækninger sløjfes og tilbageføres til landbrugsjord, respektive nye naturområder. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt.

Vejtrafikstøj

 • Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der er belastet med støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, fra eksisterende eller planlagte veje.
 • Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Vejstøj/fortolkningsbidrag

Du kan læse mere om vejstøj her.

Barrierer og trafiksikkerhed

 • Barrierevirkningen på gennemfarts- og fordelingsveje skal begrænses ved etablering af krydsningsmuligheder, f.eks. ved hjælp af deleheller i forbindelse med lysregulerede kryds eller ved store broer og tunneler.
 • På strækninger med mange krydsende fodgængere, f.eks. ved skoler og i butiksgader, skal trafikhastigheden dæmpes.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.