AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

I forlængelse af de statslige interesser i forhold til kommuneplanlægningen på vejområdet lægger staten vægt på at vejplanlægningen forudsættes at ske i snæver sammenhæng med den sammenfattende planlægning, dvs. kommuneplanlægningen og at der sker en koordinering med Vejdirektoratet. I den forbindelse skal kommunerne lægge statslige og andre overordnede planer om fremtidige vejanlæg til grund for planlægningen.

Strategi og indsats på vejområdet omfatter primært elementer som understøtter strategien for Svendborgs udvikling som bosætningsby og udviklingen af Svendborgs regionale rolle.

Overordnede veje i Tankefuld

Tankefuldområdet er Svendborg Kommunes og hele Sydfyns væsentligste byudviklingsområde i de næste mange år. Det oprindelige konkurrenceprojekts overordnede vejnet er bearbejdet og indgår i kommuneplanen som en bærende struktur. Byrådet vil arbejde for realisering af det overordnede vejnet i Tankefuld, som udgøres af en nord-sydgående vej fra Fåborgvej til Dyrekredsen og en øst-vestgående vej fra Johannes Jørgensens Vej til skæring med den nord-sydgående vej. 

Udvikling af Rute 9

Svendborg Kommune har i maj 2009 fremlagt en vision for en styrkelse af rute 9 korridoren i forbindelse med en realisering af Folketingets beslutning om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Visionen indebærer i Svendborg Kommune, at der sættes handling bag statens reservation af et nyt tracé for Sundbrovej over Tåsinge. Der er reserveret et tracé for en ny vej, som Svendborg Kommune foreslår anlagt som motortrafikvej, fra Vindeby vest om Bregninge og Nord om Lundby og indflettet i den eksisterende Sundbrovej ved Lunkebugten øst for Lundby. Byrådet vil genem aktiv påvirkning af Folketing og statslige myndigheder arbejde for virkeliggørelse af visionen.

Parkeringsstrategi for Svendborg Bymidte 

Byrådet har godkendt en Strategi- og handleplan for parkering i Svendborg Bymidte. Planen indeholder en trafikring rundt om bymidten, hvorfra det skal være nemt at overskue parkeringsmuligheder og finde frem til ledige pladser. Byrådet vil arbejde for etablering af udvidede parkeringsmuligheder, herunder parkeringshuse i tilknytning til trafikringen. For at opfylde behovet for parkeringspladser i bymidten skal zonen for betalt parkering endvidere udvides og differentieres, og i takt med etablering af flere pladser, er det et mål at friholde torvet for biler. 

Ændring af Toldbodvej ifm. ny trafikterminal

Byrådet prioriterer en ombygning af Toldbodvej, hvilket er en forudsætning for anlæg af en ny trafikternminal. Ud over at profilet ombygges til en adskillelse ad cykler og biler sikres der forbedret fremkommelighed ved signalregulering og svingbaner.

Støjreduktion langs overordnede veje

Der er tidligere udført modelberegninger for Svendborg Kommune, der viser at væsentlige dele af bygningsmassen, især langs de større veje, i dag er udsat for støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Støjen er en af trafikkens væsentligste miljøproblemer og beboere og folk der arbejder i et støjbelastet miljø udsættes for en sundhedsrisiko.

Byrådet vil arbejde for at der i den kommende kommuneplanperiode gennemføres en kortlægning af støjbelastede boliger og efterfølgende en handlingsplan for reduktion af vejstøj med forslag til konkrete mål for reduktion i antallet af støjbelastede boliger. Som led i udarbejdelse af handlingsplanen skal der undersøges muligheder for oprettelse af en fond, der kan yde tilskud til støjreduktion ved boliger og anden støjfølsom arealanvendelse.

Læs mere om vejstøj her.

Prioritering af vejprojekter  

Byrådet vil igangsætte udarbejdelse af en rækkefølgeplan for færdiggørelse af de fremtidige vejprojekter, der er omtalt i kommuneplanens vejplan. Prioriteringen skal tage udgangspunkt i kommuneplanens mål for udvikling, projekternes samfundsøkonomiske rentabilitet, miljø og ulykkesbekæmpelse. 

Trafiksikkerhed

Svendborg Kommune forventer at vedtage en trafiksikkerhedsplan ultimo 2009. Forbedring af trafiksikkerheden er et centralt mål på trafikområdet og kommuneplanlægningen kan understøtte målet gennem fornuftig disponering af byens funktioner. Byrådet vil sikre en løbende opfølgning på trafiksikkerhedsplanen. Læs mere om trafiksikkerhed på kommunens hjemmeside.

Store transporter og lokalisering af transportkrævende erhverv

Efter retningslinierne skal vejmyndigheden ved anlæg af nye veje tage vidtgående hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer, ligesom der skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. 

Dette hensyn kan også være relevant i forhold til eksisterende forhold. Navnlig har de seneste års kraftige udvikling inden for landbruget medført, at det eksisterende lokale vejnet ikke kan betjene den øgede trafik det medfører. Byrådet vil arbejde for at der udpeges særlige områder til udvikling af store landbrug. Når dette afklares, skal vejbetjeningen indgå i overvejelserne.

Lignende problematik har været aktuel ved udvidelse af produktion af vindmølleforme i Kirkeby. Her har det været nødvendigt at om- og udbygge de anlagte veje til erhvervsområdet i takt med at udviklingen går mod større møller. Det skal også afklares, hvorvidt det eksisterende vejnet skal udvides i takt med erhvervslivets behov. Læs i øvrigt om erhvervslokalisering under erhvervsafsnittet.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.