AFLYST
Kommuneplan 2009

Landsplanlægning

Landsplanlægningen sammenfatter den overordnede fysiske planlægning i Danmark. Der bliver ikke lavet samlede landsplaner, men efter hvert folketingsvalg udgiver regeringen en redegørelse om landsplanarbejdet.

Landsplanredegørelse 2010

Miljøministeren offentliggjorde i september 2010 Landsplanredegørelse 2010, der er den endelige vedtagne redegørelse på baggrund af forslag til Landsplanredegørelse 2009, som var i offentlig høring i sommeren 2009. 

Landsplanredegørelsen skal ses i sammenhæng med  regeringens andre initiativer som Danmark i balance  i en global verden, Grøn Vækst og regeringens aftaler om en grøn transportpolitik.

Landsplanredegørelse 2010 indeholder regeringens udmeldinger om de hovedproblemstillinger, den ser i den fysiske planlægning i de kommende år. Samtidig indeholder Landsplanredegørelsen en række initiativer, som regeringen vil iværksætte i forhold til den fysiske planlægning, samt regeringens forventninger til kommunernes indsats i den overordnede fysiske planlægning.

Landsplanredegørelsen indeholder følgende afsnit: Klima og Energi, Natur og Vand, Landskabet, Kyster, Byer, Infrastruktur, Landdistrikter, Østjylland, Mellemstore byregioner samt Hovedstaden og Sjælland.

I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Landsplanredegørelse 2009 fremsendte de fynske kommuner – undtagen Middelfart Kommune – et fælles høringssvar. Dette skete på baggrund af, at Svendborg og Fyn, der var udpeget som mellemstor byregion, ingen rolle var tiltænkt i landsplanlægningen i forhold til vækst, idet fokus var lagt på to vækstcentre: Østjylland og Hovedstaden - og rollen for de mellemstore byregioner ikke var beskrevet.

Den manglende anerkendelse af Fyn som vækstområde på det såkaldte ”store H”, der udgøres af den overordnede motorvejs- og jernbanestruktur, blev anset som uacceptabelt af de fynske borgmestre, der ønsker at sikre de fremtidige udviklingsmuligheder for området. Det blev derfor fremført i høringssvaret, at Fyn skulle have en synlig rolle i den endelige redegørelse. Samtidig blev det foreslået, at Miljøministeren skulle indgå et visionssamarbejde med kommunerne, på linje med de samarbejder, der er indgået med Østjylland og Sjælland. Dette arbejde er sat i gang i form af Fynsprojektet, som du kan læse mere om her.

I den endelige Landsplanredegørelse 2010 er der indarbejdet et afsnit om de mellemstore byregioner. Af Landsplanredegørelsen fremgår, at Regeringen har følgende forventninger til kommunernes planlægning i de mellemstore byregioner:

  • Bysamarbejde – De regionale udviklingsplaners strategier for byernes samspil bør indgå de grundlæggende overvejelser i kommuneplanlægningen.
  • Erhvervsarealer – Overvejelser om de ændrede behov for arealer til industrien bør indgå i grundlaget for kommuneplanlægningen.
  • Mindst mulig trafik – Funktioner og aktiviteter bør samles i knudepunkter for at reducere den samlede trafik – herunder kan etablere lette og sikre adgangsveje for bløde trafikanter.
  • Rekreative arealer – Grønne og blå rekreative arealer i byerne bør udvikles – f.eks. vha. grønne kiler og stier til naturområder.

Svendborg Kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med Landsplanredegørelse 2010, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem Byrådets mål for byudvikling og transport.

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 er under udarbejdelse og i sommeren 2012 udsendtes debatoplæg vedrørende indhold i den kommende landsplanredegørelse. Temaerne i redegørelse var:

  • Udvikling i hele landet
  • Klimatilpasning og grøn energi
  • Bæredygtige byer
  • Landdistrikter
  • Det åbne land
  • Danmark i nordisk og europæisk kontekst

Da det endnu er uvist, hvad redegørelsen kommer til at indeholde, så har den naturligt nok ikke haft den store indflydelse på kommuneplanforslagets indhold. Overskrifterne ligger imidlertid fint i forlængelse af kommunens egne fokusområder, hvorfor det vurderes, at redegørelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer i den endelige kommuneplan.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.