AFLYST
Kommuneplan 2009

Sammenhæng til nabokommunernes planlægning

I dagligdagen er det de færreste borgere og virksomheder, der tænker på, hvilken kommune de hører til. Kommunegrænserne krydses frit i forbindelse med arbejde, handel, kulturtilbud og rekreative aktiviteter, og yderligere i forbindelse med forskellige samarbejdsrelationer mellem virksomheder og institutioner m.v.

Samarbejde og koordinering

Kommuneplanlægningen forudsætter samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn. Således berører regionale landskaber og naturinteresser flere kommuner, ligesom vandløb og recipienter, grundvand, skovrejsning mv. oftest er fælles kommunale anliggender. Også større anlægsarbejder, som eksempelvis opstilling af vindmøller eller udpegning af områder til biogasanlæg og store husdyrbrug, vil med fordel skulle samordnes på tværs af kommunegrænserne.

Svendborg Kommune grænser op til Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Herunder er der kort redegjort for sammenhængen til nabokommunernes kommuneplanlægning for de temaer, hvor der sket store ændringer:

Landskab

Faaborg-Midtfyn Kommune har ligesom Svendborg Kommune gennemført en landskabsanalyse efter Landskabskaraktermetoden. Nogle af landskabskarakterområderne er fælles for de to kommuner, hvilket sikrer sammenhæng i landskabsplanlægningen.

Nyborg Kommune agter i kommuneplan 2013 at fastholde de tidligere udpegede større sammenhængende landskaber mod den nordvestlige del af Svendborg Kommune samt en udpegning af deltaet ved Kongshøj Å's udløb som særlig landskabelig/geologisk beskyttelsesområde. Deltaet ved Kongshøj Å strækker sig ind i Svendborg Kommune. Den nye strategiske målsætning for landskaberne i Svendborg Kommune er i tråd med landskabsplanlægningen i Nyborg Kommune.

Jordbrug

Med hensyn til landbrugsplanlægning har Nyborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune haft den foreløbige kortlægning af ”særligt værdifulde landbrugsområder” og ”arealer til lokalisering af store husdyrbrug” i høring. De har ikke haft nogen bemærkninger.

Med hensyn til biogasplanlægningen har Svendborg Kommune deltaget i erfa-møder på Fyn vedrørende biogasplanlægning, hvor de enkelte kommuner har præsenteret deres udpegninger. Således er jordbrug forsøgt koordineret med nabokommunerne.

Kulturarv

Analyser fra det fælles kulturarvskommuneprojekt med Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner har dannet baggrund for Svendborg Kommunes strategier i forhold til den maritime kulturarv, som en fælles, aktiv ressource.

Blandt de nye kulturmiljøudpegninger er det kun A9-hovedvejen, der grænser direkte op til nabokommunen og er udvalgt for Svendborg Kommune, fordi den her har haft særlig betydning for samfundsudviklingen.

Turisme

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser tager afsæt i fællesorganisatoriske tiltag sammen med Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner i regi af Udvikling Fyn/Destination Fyn og sammen med Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner i regi af Naturturisme I/S. 

I turismeafsnit med udpegninger og retningslinjer er der ikke sket væsentlige ændringer af betydning for nabokommunerne.

Øvrige temaer

For de øvrige temaer er der udelukkende tale om mindre eller ingen ændringer med sammenhæng til nabokommunerns planlægning. Enten er der tale om små ændringer "internt" i Svendborg Kommune, eller ændringer som ikke vurderes at have indflydelse på nabokommunernes planlægning, f.eks. detailhandel. Detailhandlen i Svendborg by har et opland, der rækker ud over kommunegrænsen, men ændringerne vurderes ikke at påvirke nabokommunerne væsentligt.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.